АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІІ. Розвиток математичних знань

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

1) Задача 677.

(Відповідь: 5052 курки, 2105 гусей, 1263 качки.)

Під час повторення змісту задачі вчитель виконує на дошці короткий запис.

2) Аналогічно ведеться робота над задачею 678. (Відповідь: 40500 м2). Учні, які справилися з попередніми задачами, працюють над новою задачею.

Задача.

Під час розмелювання пшениці на борошно маса чистого борошна становить маси пшениці. Після випікання хліба припічка дорівнює маси борошна. Скільки хліба одержали з 5 тонн пшениці?

Вчитель може нагадати, що припічка — це вода і продукти, які дода­ються до борошна, щоб зробити хліб. (Відповідь: 81 ц).

(Спочатку учні знаходять, скільки центнерів борошна одержали з 5 т пшениці: 50:10-9 = 45 (ц). Потім знаходять масу припічки: 45: 10 • 4 = 36 (ц), і нарешті — масу хліба: 45 + 36 = 81 (ц).)

3) Вправа 674 виконується коментовано.

Спочатку учні аналізують завдання, складають вираз: 72060 + 72060: 6 • 3. Потім знаходять його значення. (108090)

4) Колективне виконання вправи № 676.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)