АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Вивчення нового матеріалу. — Скільки всього одиниць, десятків, сотень в числі 83245?

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. А) Оценка уровня подготовленности нового работника.
 11. А) поглиблене вивчення курсу.

1. Підготовча робота.

— Скільки всього одиниць, десятків, сотень в числі 83245? Скільки всього тисяч в числі 724548?

2. Пояснення вчителя.

1654: 100

3. Читання учнями пояснення в підручнику. Вправа 631.

4. Закріплення вивченого матеріалу за вправою 632.

III. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Задачу 634 розв'язати фронтально. У заготовлену заздалегідь таблицю вчитель зі слів учнів вносить чис­лові дані.

 

Маса пшениці на 1 га К-сть гектарів Загальна маса пшениці
однакова 3 га 500 кг
300 га ? кг

Коли відповідь знайдено, вчитель добу­довує ще кілька рядків._

однакова 12 га ? кг
? га 1000 кг

Учні знаходять невідомі величини, а тоді вчитель підсумовує: у скільки разів збільшується (зменшується) кількість гектарів, у стільки ж разів збільшиться (зменшиться) маса пшениці. Така залежність між величи­нами існує за умови, коли щоразу на 1 га витрачали ту саму кількість пшениці.

б) Задача № 635.

У ході повторення змісту задачі можна виконати короткий запис.

ГАЗ - 24 р. - 600 с

Другий автомобіль — 12 р. — 600 ц

Разом —? р. — 600 ц

Це задача на спільну роботу. Складають вираз. 600: (600: 24 + 600: 12) = 8 (рейсів)

в) Задачу 636 учні розв'язують колективно. Вчитель записує на дошці вирази, а учні пояснюють їх.

1000: 100 — стільки разів по 100 км вміщається у 1000 км;

36 • (1000: 100) — стільки літрів пального за нормою мав витратити шофер на шляху в 1000 км;

31 • (1000: 100) — стільки літрів пального він витратив у новому режи­мі роботи;

36 • (1000: 100) - 31 • (1000: 100) — стільки літрів пального шофер зекономить на шляху в 1000 км.

Раціональний спосіб розв'язування цієї задачі. (36 - 31) • (1000: 100) = 50 (л)

IV. Підсумок уроку.

2358: 10; 3456: 100; 4567: 1000.


Варіант 1

1) 16 ц 08 кг: 4; 6 ц: 4 кг

2) (14234 – 8798): 6

Варіант 2

1) 6 кг 375 г: 5; 12 ц: 30 кг

2) 92184 – 8272: 8

Варіант 1

1) 16 ц 08 кг: 4; 6 ц: 4 кг

2) (14234 – 8798): 6

Варіант 2

1) 6 кг 375 г: 5; 12 ц: 30 кг

2) 92184 – 8272: 8

Варіант 1

1) 16 ц 08 кг: 4; 6 ц: 4 кг

2) (14234 – 8798): 6

Варіант 2

1) 6 кг 375 г: 5; 12 ц: 30 кг

2) 92184 – 8272: 8

Варіант 1

1) 16 ц 08 кг: 4; 6 ц: 4 кг

2) (14234 – 8798): 6

Варіант 2

1) 6 кг 375 г: 5; 12 ц: 30 кг

2) 92184 – 8272: 8

Варіант 1

1) 16 ц 08 кг: 4; 6 ц: 4 кг

2) (14234 – 8798): 6

Варіант 2

1) 6 кг 375 г: 5; 12 ц: 30 кг

2) 92184 – 8272: 8

Варіант 1

1) 16 ц 08 кг: 4; 6 ц: 4 кг

2) (14234 – 8798): 6

Варіант 2

1) 6 кг 375 г: 5; 12 ц: 30 кг

2) 92184 – 8272: 8

Варіант 1

1) 16 ц 08 кг: 4; 6 ц: 4 кг

2) (14234 – 8798): 6

Варіант 2

1) 6 кг 375 г: 5; 12 ц: 30 кг

2) 92184 – 8272: 8

Варіант 1

1) 16 ц 08 кг: 4; 6 ц: 4 кг

2) (14234 – 8798): 6

Варіант 2

1) 6 кг 375 г: 5; 12 ц: 30 кг

2) 92184 – 8272: 8


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Тематичне опитування. Контрольна робота.

Мета. Визначити рівень засвоєння вивченого матеріалу.

Варіант 1

1. Обчислити письмово. (Завдання оцінюється 1 балом.)

624: 8 (78) 2736:6 (456) 7347:3 (2449)

2. Із чисел 2, 6, 10, 18 вибрати такі значення х, при яких нерівність буде правильною. (1 бал.)

180: х < 50 (6, 10, 18)

3. Обчислити вирази. (1 бал.)

2 т 035 кг: 5 кг (407) 54 ц 36 кг: 6 (9 ц 6 кг)

4. Виконати дії. (1 бал.)

101000 – (50442: 6 + 27694) (64899)

5. Розв'язати задачу. (2 бали.)

Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 12 см. Знайти пло­щу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника. (81 см2)

6. 4 палітурники за 7 днів переплели 588 книг. Скільки книг переплете один палітурник за 5 днів? (Відповідь: 105 книг.) (3 бали.)

7. У Костика й Андрійка була однакова кількість касет. За кожні три Костикові касети Андрійко давав для обміну п'ять своїх. У кого касета стало більше і на скільки після чотирьох таких обмінів? (У Костика більше на (5 — 3) -4 = 8 (касет).) (3 бали.)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)