АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Розвиток математичних знань

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. III. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.

1. Повторення про усний і письмовий спосіб знаходження добутку двох двоцифрових чисел за вправами № 810, 811.

2. Пояснення ходу обчислення добутку чисел 67 і 84 за вправою 812.

3. Вправа 813.

Перший приклад обчислити із записом на дошці, другий — коменто­вано, решту — самостійно.

(Відповідь: 5494, 4070, 3042, 2550.)

4. Робота над задачами.

а) Задача № 814(1, 2, 3).

Учитель фронтально опрацьовує зміст кожної задачі, креслить табли­цю. Учні самостійно записують розв'язання. Один учень його зачитує. Після цього аналогічна робота проводиться над наступною задачею.

Ціна тканини Кількість тканини Вартість тканини
? 2 м 18 грн

 

  Ціна тканини К-сть тканини Вартість тканини
I покупець II покупець однакова,? 5 м 3 м o на 18 грн. більше, o

 

  Ціна тканини К-сть тканини Вартість тканини
I покупець II покупець однакова 5 м 3 м o, на 18 грн. більше, ? -

Учитель звертає увагу на те, що розв'язання кожної наступної задачі включає в себе розв'язання попередньої. А про що ще можна було б дізнатися у третій задачі? (Скільки грошей заплатив перший покупець?) Але про це в задачі не запитується.

Задача 1.

1)18: 2 = 9 (грн.) — коштує 1 м тканини. Відповідь. 9 грн.

Задача 2.

1) 5 – 3 = 2 (м) — на стільки більше тканини купив перший покупець;

2) 18: 2 = 9 (грн.) — коштує 1 м тканини. Відповідь. 9 грн.

Задача 3.

1) 5 – 3 = 2 (м) — на стільки більше тканини купив перший покупець;

2) 18: 2 = 9 (грн.) — коштує 1 м тканини;

3) 9 • 3 = 27 (грн.) — заплатив другий покупець. Відповідь. 27 грн.

Порівняння коротких записів цих задач і їх розв'язання.

б) Задача № 815.

Учні з високим рівнем знань працюють самостійно, а далі пробують самостійно розв'язати задачу № 807. З рештою учнів вчитель працює фронтально.

Відповідь. 1 кг 040 г.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)