АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІІІ. Розвиток математичних знань

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

1. Задача 894.

Коротко задачу можна записати так.

Вантажність самоскида К-сть самоскидів К-сть рейсів Всього щебеню
12 т ? 1932 т

Перший спосіб розв 'язання. 1932 : (12 • 7) = 1932 : 84 = 23 (рейси)

Другий спосіб. 1932 : 7 : 12 = 276 : 12 = 23 (рейси)

— Порівняйте обидва вирази. 1932 : (12 • 7) = 1932 : 7 : 12

— Яке математичне правило вони ілюструють? (Ділення числа на добуток.) Але це правило має ще третій спосіб.

1932 : 12 : 7 = 161 : 7 = 23 (рейси)

— Що одержимо, коли 1932 : 12? (12 вмішується у 1932 161 раз. Потрібно 161 машину, щоб за 1 рейс перевезти увесь щебінь. А якщо у нас 7 машин, то кожній з них доведеться зробити не по одному, а по 161: 7 = 23 рейси.)

2. Задачу № 895 учні розв'язують самостійно.

(24 • 25 + 32 • 15) : (25 + 15) = 24 (ц)

3. Вправу № 896 виконати колективно.

— Розглянемо нерівність, порівнюючи її з аналогічним рівнянням.

200 – х = 42 коли х = 158, то 200 – х= 42.

200 — х > 42

Щоб вираз 200 — х був більший, ніж 42, потрібно щоб х < 158. Найбільшим значенням невідомого х є число 157.

IV. Підсумок уроку.

— Скільки цифр матиме частка чисел 40 758 і 58; 127 656 і 24; 372 951 і 57?

 


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням. Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 899-906).

Мета. Вправляти учнів у виробленні навичок ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Закріплювати вміння учнів виконувати пере­вірку дії ділення множенням. Закріплювати вміння учнів розв'я­зувати задачі на знаходження середнього арифметичного.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

1) Вправа 899.

2) Яке число треба помножити на 16, щоб одержати 96? (6) На яке число треба поділити 90, щоб одержати 15? (6) Яке число треба поділити на 12, щоб одержати 5? (60)

3) Оленка знімала покази термометра 3 дні. Першого дня було 4°С, другого 5°С, а третього 9°С тепла. Знайти середню температуру повітря за ці дні. (4 + 5 + 9) : 3 = 6 (градусів)

2. Завдання для опитування (диференційоване).

Картка 1 (для учнів із високим і достатнім рівнем знань)Автобус їхав 2 год зі швидкістю 82 км/год, 4 год — зі швидкістю 70 км/год і 6 год — зі швидкістю 60 км/год. Знайди середню швидкість руху автобу­са. (67 км/год)

(82 • 2 + 70 • 4 + 60 • 6) : (2 + 4 + 6) = 67 (км/год)

Картка 2(для учнів із середнім і початковим рівнем знань)

З кожних 28 га поля зібрали по 38 ц зерна, а з 2 га — по 53 ц. Знайти середню урожайність зерна. (Відповідь: 39 ц)

II. Розвиток математичних знань.

1. Вправа 900.

Перший вираз обчислити з записом на дошці та детальним пояснен­ням, другий — коментовано (з перевіркою множенням), а третій — са­мостійно. (384, 527, 468.)

2. Вправу 901 виконати самостійно з наступною перевіркою. (396)

3. Задачу № 902 розглянути усно.

4. Задачу № 903 розв'язати самостійно складанням виразу.

(30 • 3 + 50 • 2) : (3 + 2) = 38 (кг)

5. Задачу № 904 розглянути колективно.

Отже, на стовпі будуть покази 144 + 34 = 178 і 306 - 34 = 272.

ІІІ. Підсумок уроку.

За першу годину автомобіль проїхав 80 км, а за другу — 70 км. З якою середньою швидкістю їхав автомобіль? ((80 + 70) : 2 = 75 км/год)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.034 сек.)