АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Вивчення нового матеріалу

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. А) Оценка уровня подготовленности нового работника.
 11. А) поглиблене вивчення курсу.

1. Пояснення вчителя.

Поява частин , , і т.д. зумовлена потребою поділити ціле на частини. Проте основною причиною виникнення частин є процес вимі­рювання величин.

Результат вимірювання не завжди можна виразити натуральним числом. Вважається, що спочатку існували лише двійкові частини: , , , , .

Були поширені також частини: половина - , чверть — , півчверть — , півпівчверть — , третина — , півтретини — .

Далі вчитель пояснює за вправами 658 і 659.

2. Закріплення вивченого.

а) Вправа 660.

б) Прочитати дроби: ; ; ; ; . Що означає кожний дріб? (Ціле поділили на 4 рівні частини і взяли таких 3 частини і т. д.)

в) Вправа 661. Усно виконати перші 2 випадки, інші — письмово.

г) Задачу 662 учні розв'язують самостійно. (Відповідь: 400 пакетів.) Під час розв'язування задачі звернути увагу учнів на те, що першу і другу дії треба виконати, перетворивши 2 т 4 ц у центнери. А перед виконанням третьої дії 16 ц слід перетворити у кілограми.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)