АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Вивчення нового матеріалу. Чому під час ділення спочатку ділимо на 100?

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. А) Оценка уровня подготовленности нового работника.
 11. А) поглиблене вивчення курсу.

1. Підготовча робота.

а) (Усно). 800: 400; 8100: 900; 6500: 100.

Чому під час ділення спочатку ділимо на 100?

б) Вправа 971 (виконується усно). (2, ост. 13; 9, ост. 48).

2. Пояснення вчителя за вправою № 972.

а) Пояснення про розв'язування першого прикладу учні читають у підручнику.

3. Закріплення вивченого.

а) Вправа 973. (7)

б) Виконати ділення із записом на дошці. 5575:223 (25)

66066: 273 (242) 120196: 398 (302)

III. Розвиток математичних знань.

1. Задача № 975. (самостійно)

Один учень креслить на дошці схему.

2775: (475 + 450) = 3 (год)

2. Задача № 974 виконується колективно.

Робітник за 42 год роботи виготовив 546 деталей. Скільки годин буде працювати робіт­ник, щоб виготовити 1118 деталей? (Відповідь: 86 год.)

IV. Підсумок уроку.

Знайти частку й остачу.

915: 300; 5454: 900.


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли в за­писі частки є нуль (ознайомлення). Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними (№№ 978—985).

Мета. Ознайомити учнів із діленням багатоцифрових чисел на трициф­рові у випадку, коли в записі частки є нуль. Закріплювати вміння учнів розв'язувати задачі на зведення до одиниці.

Зміст уроку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)