АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Розвиток математичних знань

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.

1. Задача № 860.

(Відповідь: 1131 км)

2. Задача 862.

Після повторення змісту задачі учні пояснюють, як треба міркувати, складаючи вираз.

36: (36: 3 – 3)

Учні з місця коментують кожну дію виразу.

36: 3 — швидкість туди;

36: 3 — 3 — швидкість назад;

36: (36: 3 — 3) — час назад. (Відповідь: 4 год.)

3. Задачу № 861 учні розв'язують самостійно.

IV. Підсумок уроку.

Довжина прямокутника 8 м, ширина — 4 м. Знайти ширину другого прямокутника з такою ж площею, довжина якої 16 м. (2 м)


Картка 1

1. Із двох міст, відстань між якими 150 км, виїхали одночасно назуст­річ один одному 2 велосипедисти. Через скільки годин вони зустрінуть­ся, коли вони їдуть так, що перший міг би проїхати весь шлях за 15 год, а другий — за 10 год?

2. 463 • 521 – 194 • 234

Картка 2

1. З двох сіл виїхали одночасно назустріч один одному 2 мотоцикліс­ти. Швидкість першого мотоцикліста 30 км/год, а другого — 40 км/год. Знайди відстань між цими селами.

2. 125 • 546 – 709 • 83

Картка 1

1. Із двох міст, відстань між якими 150 км, виїхали одночасно назуст­річ один одному 2 велосипедисти. Через скільки годин вони зустрінуть­ся, коли вони їдуть так, що перший міг би проїхати весь шлях за 15 год, а другий — за 10 год?

2. 463 • 521 – 194 • 234

Картка 2

1. З двох сіл виїхали одночасно назустріч один одному 2 мотоцикліс­ти. Швидкість першого мотоцикліста 30 км/год, а другого — 40 км/год. Знайди відстань між цими селами.

2. 125 • 546 – 709 • 83

Картка 1

1. Із двох міст, відстань між якими 150 км, виїхали одночасно назуст­річ один одному 2 велосипедисти. Через скільки годин вони зустрінуть­ся, коли вони їдуть так, що перший міг би проїхати весь шлях за 15 год, а другий — за 10 год?

2. 463 • 521 – 194 • 234

Картка 2

1. З двох сіл виїхали одночасно назустріч один одному 2 мотоцикліс­ти. Швидкість першого мотоцикліста 30 км/год, а другого — 40 км/год. Знайди відстань між цими селами.

2. 125 • 546 – 709 • 83

Картка 1

1. Із двох міст, відстань між якими 150 км, виїхали одночасно назуст­річ один одному 2 велосипедисти. Через скільки годин вони зустрінуть­ся, коли вони їдуть так, що перший міг би проїхати весь шлях за 15 год, а другий — за 10 год?

2. 463 • 521 – 194 • 234

Картка 2

1. З двох сіл виїхали одночасно назустріч один одному 2 мотоцикліс­ти. Швидкість першого мотоцикліста 30 км/год, а другого — 40 км/год. Знайди відстань між цими селами.

2. 125 • 546 – 709 • 83

Картка 1

1. Із двох міст, відстань між якими 150 км, виїхали одночасно назуст­річ один одному 2 велосипедисти. Через скільки годин вони зустрінуть­ся, коли вони їдуть так, що перший міг би проїхати весь шлях за 15 год, а другий — за 10 год?

2. 463 • 521 – 194 • 234


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Ділення на двоцифрове число (повторення). Поняття про середнє арифметичне. Задачі на дроби (№№ 865-874).

Мета. Повторити з учнями ділення на двоцифрове число без остачі і з оста­чею. Дати учням поняття про середнє арифметичне. Удосконалю­вати вміння розв'язувати задачі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)