АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст уроку. 1. Контроль, корекція та закріплення знань

Читайте также:
 1. II. Оголошення теми, мети і завдань уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Підсумок уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. IV. Підсумок уроку.
 10. IV. Підсумок уроку.
 11. V. Зміст теми заняття.
 12. Аналіз уроку

1. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

1) 3 ц : 30 кг (10); 3 ц : 30 (10кг);

3 ц : 5 кг (60); 3 ц - 5 кг (295кг)

2) Вправа № 956. (7000)

3) Периметр прямокутника 100 м, а його довжина — 30 м. Знайти площу прямокутника. (600 м2)

2. Завдання для опитування (за вибором учня).

Картка 1

Відстань між містом і селом 36 км. З міста в село кінь біг зі швид­кістю 12 км/год. Назад він повертався з вантажем зі швидкістю 6 км/год. Яка середня швидкість коня?

Вказівка. Знайди всю відстань, яку пройшов кінь, і весь час, за який він подолав цю відстань. (Відповідь: 8 км/год.)

2 Обчислити. 27м : 90 см (30)

Картка 2

1. Автомобіль їхав 2 год зі швидкістю 100 км/год і 3 год — зі швидкістю 70 км/год. З якою середньою швидкістю рухався автомобіль? (Відповідь: 82 км/год.)

2. Обчислити. 3 кг 910 г • 28 (109 кг 480 г)

II. Розвиток математичних знань.

1. Задача № 957. Короткий запис.

За таблицею учні записують розв'язання самостійно. Учні із високим рівнем знань розв'язують задачу виразом.

506 : 23 • 2 · 18 = 792 (ц)

2. Учні із високим рівнем знань задачу № 958 складають і розв'язують самостійно складанням виразу, решта — після колективного складання задачі розв'язують її коментовано.

1) 28 • 7 = 196 (ц) — проса зібрали з другої ділянки;

2) 460 - 196 (ц) = 264 (ц) — проса зібрали з першої ділянки;

3) 264 : 12 = 22 (га) — площа першої ділянки. Вираз. (460 – 28 • 7) : 12 = 22(га)

3. Вправа № 959 виконується колективно.

а) 500 + а > 1200.

Якщо а = 700, то 500 + а= 1200. Якщо а > 700, то 500 + а > 1200.

б) Якщо а = 300, то 500 - а = 200. Якщо а > 300, то 500 - а < 200.

4. Вправу 953 виконати із записом на дошці.

5. Вправу 954 виконати по варіантах.(Відповідь:288кг; 438г; 2м 34см;5м 46см).

6. Вирази вправи № 955 учні обчислюють самостійно (31752; 1398)

III. Підсумок уроку.

2500 збільшили у 4 рази, потім результат зменшили у 1000 разів. Яке число одержали? (10)


Картка 1

Відстань між містом і селом 36 км. З міста в село кінь біг зі швид­кістю 12 км/год. Назад він повертався з вантажем зі швидкістю 6 км/год. Яка середня швидкість коня?

Вказівка. Знайди всю відстань, яку пройшов кінь, і весь час, за який він подолав цю відстань.2 Обчислити. 27м : 90 см

Картка 2

1. Автомобіль їхав 2 год зі швидкістю 100 км/год і 3 год — зі швидкістю 70 км/год. З якою середньою швидкістю рухався автомобіль?

2. Обчислити. 3 кг 910 г • 28

Картка 1

Відстань між містом і селом 36 км. З міста в село кінь біг зі швид­кістю 12 км/год. Назад він повертався з вантажем зі швидкістю 6 км/год. Яка середня швидкість коня?

Вказівка. Знайди всю відстань, яку пройшов кінь, і весь час, за який він подолав цю відстань.

2 Обчислити. 27м : 90 см

Картка 2

1. Автомобіль їхав 2 год зі швидкістю 100 км/год і 3 год — зі швидкістю 70 км/год. З якою середньою швидкістю рухався автомобіль?

2. Обчислити. 3 кг 910 г • 28

Картка 1

Відстань між містом і селом 36 км. З міста в село кінь біг зі швид­кістю 12 км/год. Назад він повертався з вантажем зі швидкістю 6 км/год. Яка середня швидкість коня?

Вказівка. Знайди всю відстань, яку пройшов кінь, і весь час, за який він подолав цю відстань.

2 Обчислити. 27м : 90 см


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)