АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Оголошення теми, мети і завдань уроку

Читайте также:
 1. III. Підсумок уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. IV. Підсумок уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. IV. Підсумок уроку.
 10. Блок завдань №1: Заповнити схеми і таблиці
 11. Блок завдань №4: Тести

Мотивація навчальної діяльності.

Не талант знати – талант працювати .

Прислів’я

 

III. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Пояснення учителя.

Відмінювання числівників - розповідь із використанням узагальнювальної таблиці (на екрані).

Таблиця

Відмінювання кількісних числівників

I. 1(один, одна, одне) - як прикметник
II. 2-4
Н. два три чотири Р. двох трьох чотирьох Д. двом трьом чотирьом З. два три чотири або або або двох трьох чотирьох О. двома трьома чотирма М. (на)двох (на)трьох (на)чотирьох
III. 5 - 20, 30
Н. п’ять п’ятнадцять Р. п’яти (п’ятьох) п’ятнадцяти (ох) Д. п’яти (п’ятьом) п’ятнадцяти (ом) З. п’ять (п’ятьох) п’ятнадцять (ох) О. п’ятьма (п’ятьома) п’ятнадцятьма (ома) М. (на) п’яти (ох) (на) п’ятнадцяти (ох)
Н. сім вісім Р. семи, сімох восьми, вісьмох Д. семи, сімом восьми, вісьмом З. сім, сімох вісім, вісьмох О. сьома, сімома вісьма, вісьмома М. (на) семи, сімох (на) восьми, вісьмох
IV. 50, 60, 70, 80
Н. п’ятдесят Р. п’ятдесяти (ох) Д. п’ятдесяти (ом) З. п’ятдесят (ох) О. п’ятдесятьма (ома) М. (на)п’ятдесяти(ох)
V. 40, 90, 100
Н., З. сорок, сто, дев’яносто Р., Д., Ор., сорока, ста, дев’яноста М. (на) сорока, ста, дев’яноста
VI. 200 – 900
Н. двісті п’ятсот Р. двохсот п’ятисот Д. двомстам п’ятистам З. двісті, двохсот п’ятсот О. двомастами п’ятьмастами (п’ятьомастами) М. (на) двохсот (на) п’ятистах
VII Нуль, тисяча, мільйон, мільярд – як іменники
VIII Збірні – як відповідні кількісні числівники
Кільканадцять, кількадесят – як числівники п’ять
IX Дробові
Чисельник – як кількісний числівник Знаменник – як прикметник у множині або як порядковий числівник
X
Півтор (а), (и), (аста) - не відмінюються
У складених кількісних числівниках – відмінюються всі частини, у складених порядкових – тільки останнє слово.
Н. сорок шість сорок шостий Р. сорока шести сорок шостого Д. сорока шести сорок шостому З. сорок шість сорок шостого О. сорока шістьма сорок шостим М. (на) сорока шести (на)сорок шостому

Самостійна робота з підручником.Завдання.

· Прочитайте правило на стор. 201, виділіть головне. Вивчіть

· Складіть план вивченого, карту пам’яті, доберіть приклади;

· Складіть зв’язну усну розповідь на тему «Відмінювання кількісних числівників».

 

3. Перевірка самостійної роботи.

Усно виконайте вправу 348.

1. Прочитайте вголос арифметичні дії.

2. Чи відчуваєте ви труднощі у вимові? Поміркуйте, у зв’язку з чим це відбувається.

До 127+ 83, 734 + 16, 978 + 26, 12,5 + 8; 362 + 21; 493 + 99 ; 1975 + 18;

1607 + 19.

3. Як відмінюються складені числівники?

4. Колективний аналіз таблиці.

Ь у числівниках

5, 6, 9 – 20, 30 У кінці слова в Н.в. (п’ять)
3 – 6, 9 – 20, 30, 50 - 80 Перед закінченням у непрямих відмінках (трьох) але чотирма

5. Запишіть подані числівники словами.

10 копійок. 17 кімнат, 20 малятам, 5 сорок, 30 учнями.

IV. Усвідомлення нових знань у процесі практичної роботи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)