АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Підсумок уроку

Читайте также:
 1. II. Оголошення теми, мети і завдань уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. IV. Підсумок уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. IV. Підсумок уроку.
 10. ІІІ. Підсумок уроку.
 11. Комбінований урок як провідна форма організації навчання у початковій школі. Структура комбінованого уроку. Вимоги до сучасного уроку.

У книжці 36 сторінок. Іринка прочитала всієї книги. Скільки сторінок прочитала Іринка? (27 сторінок.)


№ 1

1) Два автомобілі виїхали одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 450 км, і зустрілися через 5 год. Один автомобіль рухався зі швидкістю 40 км/год. З якою швидкістю рухався другий авто­мобіль?

2) Знайди від 8020.

№ 2

1) Із Києва і Тернополя одночасно назустріч один одному виїхали 2 ав­тобуси. Перший автобус їхав зі швидкістю 60 км/год, а другий — 52 км/год. Через 5 год вони зустрілися. Яка відстань між містами?

2) Знайди від 72060

№ 1

1) Два автомобілі виїхали одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 450 км, і зустрілися через 5 год. Один автомобіль рухався зі швидкістю 40 км/год. З якою швидкістю рухався другий авто­мобіль?

2) Знайди від 8020.

№ 2

1) Із Києва і Тернополя одночасно назустріч один одному виїхали 2 ав­тобуси. Перший автобус їхав зі швидкістю 60 км/год, а другий — 52 км/год. Через 5 год вони зустрілися. Яка відстань між містами?

2) Знайди від 72060

№ 1

1) Два автомобілі виїхали одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 450 км, і зустрілися через 5 год. Один автомобіль рухався зі швидкістю 40 км/год. З якою швидкістю рухався другий авто­мобіль?

2) Знайди від 8020.

№ 2

1) Із Києва і Тернополя одночасно назустріч один одному виїхали 2 ав­тобуси. Перший автобус їхав зі швидкістю 60 км/год, а другий — 52 км/год. Через 5 год вони зустрілися. Яка відстань між містами?

2) Знайди від 72060

№ 1

1) Два автомобілі виїхали одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 450 км, і зустрілися через 5 год. Один автомобіль рухався зі швидкістю 40 км/год. З якою швидкістю рухався другий авто­мобіль?

2) Знайди від 8020.

 


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Зна­ходження значення виразу з буквою, що повторюється два рази (№№ 673-681).

Мета. Закріплювати вміння учнів знаходити дріб від числа. Удоскона­лювати вміння учнів розв'язувати складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Вчити учнів знаходити значення ви­разу з буквою, що повторюється двічі.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)