АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Розвиток математичних знань. 1. Розв'язування і порівняння задач № 775

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. III. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування і порівняння задач № 775.

У накреслену заздалегідь на дошці таблицю учні вносять числові дані і запитання. Порівнюють задачі і роблять висновок про те, що друга задача обернена до першої.

Учні із високим і достатнім рівнем знань розв'язують ці задачі само­стійно, а потім виконують додаткове завдання.

Пасажир повинен проїхати поїздом 1200 км. Коли він проїхав всієї відстані, він заснув, а коли прокинувся, то довідався, що йому залиши­лося ще їхати стільки кілометрів, скільки він проїхав, коли спав. Скіль­ки кілометрів пасажир проїхав, коли спав?

1200 км

1) 1200: 5 = 240 (км) — пасажир проїхав спочатку;

2) 1200 — 240 = 960 (км) — залишилося їхати в момент, коли пасажир заснув;

3) 960: 2 = 480 (км) — проїхав пасажир, коли спав.

2. Ділення з остачею. Вправа 773.

Два приклади виконати із записом на дошці та детальним пояснен­ням, третій — коментовано, решту — самостійно.

(9, ост. 14; 2, ост. 32; 8, ост. 50; 4, ост. 25; 4, ост. 50).

3. Розв'язування рівнянь.

Вправу 776 виконати самостійно з наступною перевіркою.

(х = 320; х = 11200; х = 7).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)