АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Картка 1

Читайте также:
  1. Автореферат – «візитна картка» дисертації
  2. Візитна картка
  3. Картка 1
  4. Картка 1
  5. Картка 1
  6. Картка 2
  7. Картка 2
  8. КАРТКА кількісно-сумового обліку матеріалів
  9. МетодминимизирующихкартКарно

Бензин був у 9 каністрах. У перший автомобіль заправили 92 л бензину, а в другий — 115 л. Скільки каністр бензину заправили в кожний автомобіль?

Картка 2

За перший тиждень кравчиня пошила 10 спідниць, а за другий — 15. На всі спідниці витратила 50 м тканини. Скільки метрів тканини кравчи­ня витратила першого тижня і скільки метрів тканини вона витратила другого тижня?

Картка 1

Бензин був у 9 каністрах. У перший автомобіль заправили 92 л бензину, а в другий — 115 л. Скільки каністр бензину заправили в кожний автомобіль?

Картка 2

За перший тиждень кравчиня пошила 10 спідниць, а за другий — 15. На всі спідниці витратила 50 м тканини. Скільки метрів тканини кравчи­ня витратила першого тижня і скільки метрів тканини вона витратила другого тижня?

Картка 1

Бензин був у 9 каністрах. У перший автомобіль заправили 92 л бензину, а в другий — 115 л. Скільки каністр бензину заправили в кожний автомобіль?

Картка 2

За перший тиждень кравчиня пошила 10 спідниць, а за другий — 15. На всі спідниці витратила 50 м тканини. Скільки метрів тканини кравчи­ня витратила першого тижня і скільки метрів тканини вона витратила другого тижня?

Картка 1

Бензин був у 9 каністрах. У перший автомобіль заправили 92 л бензину, а в другий — 115 л. Скільки каністр бензину заправили в кожний автомобіль?


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій (№№ 773—780).

Мета. Удосконалювати вміння учнів розв'язувати, складати і порівню­вати задачі на пропорційне ділення. Закріплювати вміння учнів ділити з остачею трицифрові числа на двоцифрові круглі числа. Вправляти учнів у знаходженні значень виразів на порядок вико­нання дій.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

а) Виконати ділення з остачею.

45 : 4 (11, ост. 1); 76:8(9, ост. 4);

64 : 15 (4, ост. 4); 259 : 50 (5, ост. 9).

б) Чи правильно виконано ділення з остачею?

40 : 6 = 6 (ост. 4) (Так.) 60 : 25 = 1 (ост. 35) (Ні.)

25 : 70 = 6 (ост. 15) (Ні.)

в) На заправку автомобілів першого дня витратили 4 бочки бензину, а другого — 3 бочки. Усього витратили 1400 л бензину. Скільки літрів бензину в 1 бочці? (200 л.) Скільки літрів бензину витратили першою дня? (800 л.) Скільки літрів бензину витратили другого дня? (600 л.) На дошці заздалегідь виконати короткий запис задачі у таблиці.2. Завдання для опитування.

а) Скласти за таблицею задачу і розв'язати її діями з поясненням.

  К-сть квартир Кількість Всього
  в 1 будинку будинків квартир
Великі будинки   Малі будинки   ?    

Здали 3280 квартир у великих і малих будинках. Було 20 великих будинків, по 125 квартир в кожному, і 60 малих будинків. Скільки квартир було в кожному малому будинку?

1) 125 • 20 = 2500 (кв.);

2) 3280 - 2500 = 780 (кв.);

3) 780: 60 = 13 (кв.).

б) Варіант 1 Варіант 2

371000 • 20 + 630 : 70 (7420009) (810 : 90 + 640 : 80) • 300 (5100)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)