АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Розвиток математичних знань. 1. Перевірка розв'язання виразу і пояснення порядку виконання дій

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. III. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.

1. Перевірка розв'язання виразу і пояснення порядку виконання дій.

41507 – (12387 – 31595: 71) = 29565

2. Вправа №947. (Відповідь: 27; 17466.)

3. Задача №949.

Після заповнення таблиці колективно учні з високим рівнем знань розв'язують задачу самостійно, решта — коментовано.

1) 6: 2 = 3 (дн.) — потрібно Коту, щоб пофарбувати 300 м паркану;

2) 300: 6 = 50 (м) — паркану може пофарбувати Жабеня за один день;

3) 300: 3 = 100 (м) — паркану може пофарбувати Кіт за один день;

4) 100 + 50 = 150 (м) — паркану можуть пофарбувати разом Кіт і Жабеня за 1 день;

5) 300: 150 = 2 (дн.) — за стільки часу вони пофарбують паркан, пра­цюючи разом.

4. Задачу 948 учні розв'язують самостійно складанням виразу.

3 • (30 · 15) = 2250 (кг)

5. Перше рівняння вправи № 950 розв'язати із записом на дошці.

х – (23603 + 9850) = 16000

х – 33453 = 16000

х = 16000 + 33453

х = 49453

49453 - (23603 + 9850) = 16000

Друге — коментовано. Звернути увагу учнів на оформлення записів та необхідність проведення перевірки письмово, (х = 67)

ІІІ. Підсумок уроку.

Усно.

100 – 81: 9 + (10 – 8 + 49: 7) = 100

 


Картка 1

1. 80 кг048 г: 16 – 25 кг721 г: 89

2. Розв'яжи задачу усно, запиши лише відповідь.

Першу годину автомобіль їхав із швидкістю 50 км/год, а наступні 2 год — із швидкістю 80 км/год. Знайди середню швидкість автомобіля за цей час.

Картка 2

1.38 т 228 кг: 76

2. Розв'яжи задачу.

За першу годину літак пролетів 650 км, а за другу — 800 км. Знайди середню швидкість літака за цей час.

Картка 1

1. 80 кг048 г: 16 – 25 кг721 г: 89

2. Розв'яжи задачу усно, запиши лише відповідь.

Першу годину автомобіль їхав із швидкістю 50 км/год, а наступні 2 год — із швидкістю 80 км/год. Знайди середню швидкість автомобіля за цей час.

Картка 2

1.38 т 228 кг: 76

2. Розв'яжи задачу.

За першу годину літак пролетів 650 км, а за другу — 800 км. Знайди середню швидкість літака за цей час

Картка 1

1. 80 кг048 г: 16 – 25 кг721 г: 89

2. Розв'яжи задачу усно, запиши лише відповідь.

Першу годину автомобіль їхав із швидкістю 50 км/год, а наступні 2 год — із швидкістю 80 км/год. Знайди середню швидкість автомобіля за цей час.

Картка 2

1.38 т 228 кг: 76

2. Розв'яжи задачу.

За першу годину літак пролетів 650 км, а за другу — 800 км. Знайди середню швидкість літака за цей час

Картка 1

1. 80 кг048 г: 16 – 25 кг721 г: 89

2. Розв'яжи задачу усно, запиши лише відповідь.

Першу годину автомобіль їхав із швидкістю 50 км/год, а наступні 2 год — із швидкістю 80 км/год. Знайди середню швидкість автомобіля за цей час.

Картка 2

1.38 т 228 кг: 76

2. Розв'яжи задачу.

За першу годину літак пролетів 650 км, а за другу — 800 км. Знайди середню швидкість літака за цей час

 


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв'язування нерівностей (№№ 953-961).

Мета. Вправляти учнів у знаходженні значень виразів на сумісні дії з ба­гатоцифровими числами. Удосконалювати вміння учнів розв'язу­вати задачі на зведення до одиниці. Вчити складати і розв'язувати нерівності.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)