АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Вивчення нового матеріалу

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. А) Оценка уровня подготовленности нового работника.
 11. А) поглиблене вивчення курсу.

1. Пояснення вчителя за вправою № 508 (1).

2. Закріплення нового матеріалу за вправою № 508 (2).

3. Задача 511*.

Розглянути її з усім класом

— Що потрібно мати, щоб знайти площу прямокутника? (Довжину і ширину). Чи відомі вони нам? (Ні.) Уявімо собі, що ми обчислили дов­жину і ширину. Зобразимо їх відрізками.

— Що нам відомо про них?

- Чи можемо ми обчислити суму довжини і ширини?

- Скільки дециметрів припадає на довжину і ширину Разом? (24: 2 = 12 (дм)). Що треба зробити з довжиною, щоб вона була такою, як ширина? (Відняти 4 дм.)

- То скільки дециметрів припадає на 2 однакових відрізки? (12 – 4 = 8 (см).) А на один з них? (8: 2 = 4 (дм).) Що ми дізналися? (ширину)

- Що тепер можна визначити? (Довжину. 4 + 4 = 8 (см).) А тепер обчислимо площу: 8 • 4 = 32 (дм2).

III. Розвиток математичних знань.

1. Задача № 507.

Під час повторення змісту задачі вчитель на дошці заповнює таблицю:

 

Загальна маса сіна на? днів Маса сіна на 1 день К-сть днів Всього сіна  
450 кг   14 кг зебрам
  8 кг ламам

2. Ділення іменованих чисел. Вправа 510.

Вчитель звертає увагу учнів на те, що при діленні 36 т 9 ц на 3 ц ми дізнаємося, скільки разів 3 ц вміщається у числі 36 т 9 ц. Запис. 36 т 9 ц: 3 ц = 123

4 ц 8 кг: 8 кг = 408 кг: 8 кг = 51

15 км 250 м: 5 м = 3050

6 м 24 см: 4 см = 156


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)