АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І. Контроль, корекція і закріплення знань. 1) Гра "Доберись до прапорця"

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

1. Усні обчислення.

1) Гра "Доберись до прапорця".

Учні двох команд по черзі знаходять по одному значенню виразу і записують його під сходинкою, починаючи з найнижчої. Команда, учень якої першим впише результат під прапорцем, перемагає за умови, що всі результати правильні.

2) Знайти , год. (40 хв, 36 хв, 45 хв, 42 хв.)

від суми чисел 75 і 25 (40)

від різниці чисел 90 і 50 (30)

3)* Дівчинка повинна була проїхати в автобусі 40 км. На півдорозі вона заснула. Коли прокинулась, то довідалась, що їй залишилось їхати стільки, скільки кілометрів вона проспала. Скільки кілометрів проспала дівчинка?

АО = АВ; ОК = КВ; ОК = АВ; 40 : 4 = 10 (км)

2. Завдання для опитування.

а) Обчислити зручним способом.

2 • 19 • 4 • 25 • 5 (19000).

б) У мами було 24 грн. На всіх грошей вона купила 4 книжки за однаковою ціною. Скільки коштує 1 книжка? (Відповідь: 5 грн.)

Картки для опитування

№ 1

1) Обчисли зручним способом.

4 • 67 • 2 • 25 • 5 (67000)

2) У ларку було 480 кг овочів. всіх овочів — капуста, всіх ово­чів — помідори. Скільки кілограмів капусти і помідорів разом було у ларку? (Відповідь: 408 кг.)

№ 2

1) Старшокласники посадили 120 дерев. всіх дерев становили берези, а тополі — кількості беріз. Скільки тополь посадили старшокласники?

(Відповідь: 60 тополь.)

2) Обчисли зручним способом.

25 • 39 • 5 • 4 • 2 (39000)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)