АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Розвиток математичних знань. 1. Знаходження площі прямокутника

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. III. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.

1. Знаходження площі прямокутника.

1) Задача № 498.

2) Задача №499.

Учитель креслить план першої ділянки на дошці і робить фронталь­ний розбір задачі, після чого один учень записує на дошці дії з пояс­ненням, а решта — у зошитах. Другий план учні самостійно розглядають у підручнику і записують розв'язання.

(Від­повідь: 30м2, 40м2; 20м2.)

3) Фронтальна робота над задачею № 500. Аналіз задачі вчитель про­водить від запитання. (Відповідь: 4 кг.)

4) Задача №501.

Під час повторення умови вчитель малює на дошці схему.

(Відповідь: 640 м2.)

2. Складання виразів та знаходження їх значень.

Вправу № 503 виконати коментовано.

Вправу № 502 виконати самостійно за варіантами.

Варіант 1 — перший стовпчик,

Варіант 2 — другий. (Відповідь: 50744; 51658; 119910. 847.)

III. Підсумок уроку.

24 м

— Яка площа поля зайнята капустою? Картоплею? (Відповідь: 60м2; 180 м2).1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)