АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. II. Вивчення нового матеріалу.
 11. А) Оценка уровня подготовленности нового работника.
 12. А) поглиблене вивчення курсу.

1. Пояснення про одиниці вимірювання площі за вправою 491. Запам'ятовування одиниць вимірювання площі.

2. Закріплення вивченого матеріалу за вправами 492-494.

а) Учні в зошитах креслять квадратики площею 1 дм2 і 1 см2, знаходять співвідношення між ними. (1 дм2 = 100 см2)

У задачі № 493 вимірюють довжину сторін прямокутників у мілімет­рах і знаходять їх площу. (64 • 14 = 896 (мм2) і 25 • 20 = 500 (мм2))

б) Учні з високим рівнем знань розв'язують задачі № 494 самостійно, а потім задачу, записану на дошці.

Задача. Коли одну із сторін прямокутники, що дорівнювала 9 см, збіль­шили на 3 см, його площа збільшилася на 18 см2. Яка була початкова площа прямокутника?

Підказка до задачі. Накреслимо по­чатковий прямокутник і два можливі (якщо збільшили тільки довжину; якщо збільшили тільки ширину).

Розглянемо перший утворений пря­мокутник. Його площа збільшилась відносно площі початкового прямокут­ника на 18 см2. Це площа заштрихова­ного прямокутника. Щоб визначити його невідому сторону, треба 18:3 = 6 (см). Тобто ширина початкового прямо­кутника — 6 см. Тоді визначимо його площу: 9 • 6 = 54 (см2).

Розглянемо другий утворений пря­мокутник. Знайдемо, згідно припу­щення, невідому сторону: 18:3 = 6 (см). Це суперечить умові задачі, бо ця сторона становить 9 см.

(Відповіді до задач № 494: 1) 19а; 2) 53000 км2.)

3. Обчислення значень виразів на сумісні дії.

Вправа 495 за варіантами.

Варіант 1 — перший стовпчик.

Варіант 2 — другий. (Відповіді: 6070; 317892; 485. 806.)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)