АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Картка 2. 1) Двома однаковими косарками за 6 год скосили 36 га трави

Читайте также:
  1. Автореферат – «візитна картка» дисертації
  2. Візитна картка
  3. Картка 1
  4. Картка 1
  5. Картка 1
  6. Картка 1
  7. Картка 2
  8. КАРТКА кількісно-сумового обліку матеріалів
  9. МетодминимизирующихкартКарно

1) Двома однаковими косарками за 6 год скосили 36 га трави. Скільки гектарів трави можна скосити трьома такими косарками за 8 год? Склади вираз за схемою.

o : o : o • o • o

2) 27 діб 18 год = o год

 


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Задачі на визначення тривалості події, її закінчення та початку. Задачі на знаходження числа за двома різницями та на знаходжен­ня середнього арифметичного (№№ 1019-1028).

Мета. Вчити учнів розв'язувати задачі на визначення тривалості події, її закінчення та початку. Закріплювати вміння учнів розв'язувати задачі на знаходження числа за двома різницями та на знаходжен­ня середнього арифметичного.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

1) 5 хв – 5 с (4 хв 55 с); 4 хв – 1 с (3 хв 59 с);

4 год — 1 год 10 хв (2 год 50 хв); 2 год - 40 хв (1 год 20 хв);

10 р. – 10 міс. (9 р. 2 міс.)

2) Скільки років у трьох століттях? У десяти століттях? У двадцяти століттях? Скільки місяців має півроку? Півтора року? Два з половиною роки?

3) Столиця України — місто Київ — був заснований у 482 році, місти Тернопіль — у 1540 році, місто Львів — у 1256 році. В яких століттях відбулися ці події?

2. Завдання для опитування.

1) 5 років 8 міс. + 11 років 9 міс. 14 год 12 хв — 6 год 43 хв

2) Складіть задачу за коротким записом і розв'яжіть її діями з пояс­ненням.

  Норма виробітку Кількість годин Кількість деталей
I слюсар   II слюсар   однакова 7 год   8 год ? ?

(Відповідь: 140 деталей, 160 деталей.)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Задачу № 1021 розв'язати колективно з використанням годинникового циферблата.

(Відповідь: 12год).

2. Пояснення вчителя визначення тривалості події за № 1022.

3. Задачу № 1023 учнів виконують коментовано.

(Відповідь: 8 год 21 хв.)

4. Задача № 1024.

Діти самостійно читають умову задачі і мовчки розглядають короткий запис. Учні з високим і достатнім рівнем знань розв'язують задачу само­стійно, решта — під контролем вчителя складають план розв'язання за­дачі, після чого самостійно записують її розв'язання. (Відповідь: 444 кг і 276 кг)

5. Повторення способу знаходження середньої врожайності (масу пше­ниці, зібраної з усього поля, поділити на площу цього поля). Задачу учні виконують самостійно складанням виразу.(30 • 36 + 40 • 4) : (36 +4) «31 (ц)

III. Підсумок уроку.

3 год 50 хв + 2 год 10 хв (6 год)

3 год 50 хв — 2 год 10 хв (1 год 40 хв)


№ уроку_______ Дата_________

Тема. Розв'язування задач на час. Складені задачі, які включають знахо­дження дробу від числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 1029-1040).

Мета. Удосконалювати вміння учнів розв'язувати задачі на час. Закріп­лювати вміння учнів розв'язувати складені задачі, які включають знаходження дробу від числа та задачі на знаходження середнього арифметичного.

Зміст уроку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)