АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Вивчення нового матеріалу. — На дошці накреслено три відрізки різної довжини

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. А) Оценка уровня подготовленности нового работника.
 11. А) поглиблене вивчення курсу.

1. Підготовча робота.

— На дошці накреслено три відрізки різної довжини. Треба порівняти їх за довжиною. Спочатку зробимо це на око, а потім виміряємо. Ми вміємо вимірювати, знаємо таку величину як довжина. Але є й інші величини.

— На дошці зображено два різних круги (зелений круг більший за чер­воний). Який із кругів займає на дошці більше місця? У такому випадку кажуть, що площа зеленого круга більша за площу червоного. Порівняємо також площі двох неоднакових квадратів. Порівняти площу двох кругів чи двох квадратів можна на око, іноді це роблять накладанням однієї фігури на іншу.

Площі різних фігур чи многокутників з різними сторонами порівню­вати важче.

(Кожен учень одержує моделі прямокутників.)

— Спробуйте порівняти площі двох прямокутників зі сторонами 4 см і 9 см та 5 см і 7 см.

— Ми порівняли площі двох прямокутників, поділивши їх на одна­кові квадрати.

2. Первинне закріплення за вправою 466.

3. Ознайомлення учнів з одиницею площі — квадратним сантиметром за вправою 467.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)