АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І. Контроль, корекція та закріплення знань. 1) Гра "Замкни коло"

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

1. Усні обчислення.

1) Гра "Замкни коло".

Учні двох команд, в кожній з яких по 7 чоловік, по черзі ідуть до дошки, виконують одну дію і вписують результат у відповідний круже­чок. Команда, учень якої першим впише відповідь в останній кружечок, виграє (за умови, що всі кружечки заповнені правильно).

2) Суму чисел 75 і 15 зменшити на різницю цих чисел (40); добуток чисел 25 і 5 зменшити на їх різницю. (105.)

3) Знайти периметр і площу квадрата, довжина сторони якого 9 дм. (36 дм; 81 дм2)

4)* Знайти довжину сторони квадрата, якщо площа його 16 м2? 25 м2? (Учні міркують так: треба знайти таке число, яке при множенні само на себе дає 16. (25). Це число 4 (5).)

2. Завдання для опитування (диференційовано).

Задача. Площа присадибної ділянки 48 а. Двір займає ділянки, сад - ділянки. Решту площі займає город. Знайти площу городу.

Картка 1 (високий рівень)

1) Прочитай задачу. Розв'яжи її діями з поясненням. Склади вираз.

Перевір за схемою: o-(o:o + o:o).

2) Додатково дізнайся, на скільки арів площа городу більша від пло­щі саду.

Картка 2 (достатній рівень)

1) Прочитай задачу. Розв'яжи її діями з поясненням.

2) Склади вираз за схемою: o — (o:o +o:o).

Картка 3 (середній та початковий рівень)

1) Прочитай задачу. Розв'яжи її діями з поясненням за планом.

а) Скільки арів займав двір?

б) Яка площа саду?

в) Яка площа двору і саду разом?

г) Яка площа городу?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)