АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алгоритм «варіант 1»

Читайте также:
 1. XII. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ
 2. Алгоритм
 3. Алгоритм 65 «Кровотечение в послеродовом периоде»
 4. Алгоритм 72 «Ожоги и травмы глаза, века, конъюнктивы»
 5. Алгоритм MD4
 6. Алгоритм RC6
 7. Алгоритм RSA
 8. Алгоритм Брезенхема для окружности
 9. Алгоритм Брезенхема.
 10. Алгоритм взятия мазка из носа и зева.
 11. Алгоритм вибіркового методу
 12. Алгоритм вставки элемента в список после элемента с указанным ключом

АЛГ Варіант 1 (ціл n, дійсн таб a[1:n, 1:n], дійсн maxg, maxp, ціл kmg, kmp)

АРГ n, a

РЕЗ maxg, maxp, kmg, kmp

ПОЧ ціл і

maxg:=a[1, 1]; maxp:=a[1, n]

для і від 1 до n

пц

якщо a[i, i] > maxg

то maxg:=a[i, i]

Все

якщоa[i, n+1 – i]> maxp

тоmaxp:=a[i, n+1 – i]

Все

пц

kmg:=0; kmp:=0

для і від 1 до n

пц

якщо a[i, i]=maxg

тоkmg:=kmg+1

Все

якщо a[i, n+1 – i] = maxp

то kmp:=kmp+1

Все

кц

якщо kmg>kmp

то ДРУКУВАТИ (‘ більше макс. Елементів на головній діагоналі ‘, maxg, kmg)

інакше якщо kmg<kmp

то ДРУКУВАТИ (‘ більше макс. Елементів на побічній діагоналі ‘, maxp, kmp)

то ДРУКУВАТИ (‘ кількість максимальних елементів на обох діагоналях однакова ‘)

Все

Все

КІН

 

Алгоритм «варіант 2»

АЛГ Варіант 2 (ціл n, дійсн таб a[1:n, 1:n], дійсн maxg, maxp, ціл kmg, kmp)

АРГn, a

РЕЗ maxg, maxp, kmg, kmp

ПОЧ ціл і

maxg:=a[1, 1]; maxp:=a[1, n]; kmg:=1; kmp:=1

для і від1 до n

пц

якщо a[i, i] > maxg

то maxg:=a[i, i]

kmg:=1

Інакше

якщо a[i, i]=maxg

то kmg:=kmg+1

Все

Все

якщо a[i, n+1 – i] >maxp

то maxp:=a[i, n+1 – i]

kmp:=1

Інакше

якщо a[i, n+1 – i]=maxp

то kmp:=kmp+1

Все

Все

кц

якщоkmg>kmp

то ДРУКУВАТИ (‘ більше макс. Елементів на головній діагоналі ‘, ‘max=’, maxg, ‘ їх кількість >’, kmg)

інакше якщоkmg<kmp

то ДРУКУВАТИ (‘ більше макс. Елементів на побічній діагоналі ‘, ‘ max=’, maxp, ‘ їх кількість >’, kmp)

інакше ДРУКУВАТИ (‘ кількість максимальних елементів на обох діагоналях однакова ‘)

Все

Все

КІН

 

Пояснення до алгоритмів

Для доступу до елементів головної та бічної діагоналей досить одного циклу.

В алгоритмі «варіант 1», розв’язування завдання подане у вигляді двох циклів.

Спочатку в першому циклі ми шукаємо максимальні елементи на головній та бічній діагоналях, а потім у другому циклі рахуємо, скільки їх. Потім проводимо порівняння і видаємо результат.

Алгоритм «варіант 2» виконаний нфективніше, тому що розв’язує завдання за один прохід, тобто використовується лише один цикл. 

Then begin

writeln(‘ більше максимальних елементів на побічній діагоналі ‘);

writeln (‘max=’< A[maxp, n+1 – maxp], ‘ їх кількість >‘, countp);

End

else if countp<countg

Then begin

writeln(‘ більша кількість максимальних елементів на головній діагоналі ‘);

writeln(‘max=’, A[maxp, maxp], ‘ їх кількість >‘, countg);

End

else writeln(‘ кількість максимальних елементів на діагоналях однакова ‘);

end.

 

Вправа 2. Дано матрицю порядку n. Знайдіть, кількість мінімальних елементів, що знаходяться нижче головної діагоналі.

Алгоритм має вигляд:

АЛГ Приклад 2 (ціл n, дійсн табa[1:n, 1:n], дійсн minng, ціл kmng)

АРГ n, a

РЕЗ minng, kmng

ПОЧ ціл і

minng:=a[2, 1]; kmng:=1

для і від 3 до n

пц

для j від 1 до i – 1

пц

якщо a[i, j]<minng

то minng:=a[i, j]

kmng:=1

Інакше

якщо a[i, j]=minng

то kmng:=kmng+1

Все

Все

кц

кц

ДРУКУВАТИ(‘ кількість У мін. елементів нижче гол. діагоналі = ‘, kming)

КІН

 

Зверніть увагу, що зовнішній цикл працює від 3. Це пов’язано з тим, що нижче головної діагоналі у другому рядку один елемент у 1-му стовпчику, а решта – у рядках з більшим номером.

Алгоритм мовою Паскаль:

Program Example2;

const n=10;

varA:array[1..n, 1..n] of real; i, j:word; min:real; count:word;

Begin

count:=0; min:=A[2, 1];

for i:=3 to n do

for j:=1 to i – 1 do

if A[i, j]<min


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)