АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Проектування алгоритмів зверху вниз

Читайте также:
 1. Блок-схеми алгоритмів
 2. Використання допоміжних алгоритмів у розв’язуванні задач
 3. Вимоги до проектування поздовжнього профілю сортувального пристрою
 4. Еквівалентність формальних моделей алгоритмів
 5. Елементи технічного проектування
 6. Етапи проектування та розробки веб-сайту
 7. Етапом організаційного проектування є
 8. Завдання на проектування технологічних процесів
 9. Загальні вимоги до проектування санітарно-побутових і адміністративних приміщень.
 10. Інноваційне проектування
 11. Історія створення паттернів проектування
 12. Комплексне проектування висоти і поздовжнього профілю сортувального пристрою

Проектування алгоритмів зверху вниз подібне до написання статті. Процес написання статті має ієрархічну структуру і починається з вершини ієрархії, тобто з короткого огляду. Розробку проекту зазвичай починають з дослідження мети і визначення основних завдань, що ведуть до досягнення мети. Спочатку необхідно написати те, що ви хочете зробити, звичайною мовою. Якщо виявиться, що ви не в змозі написати завдання звичайною мовою, не сподівайтеся, що вам вдасться скласти алгоритм.

 

Спочатку складіть алгоритм звичайною мовою

Метод проектування зверху вниз передбачає спочатку визначення завдання загалом, а потім поступове уточнення шляхом внесення дрібних деталей. Проектування являє собою послідовність кроків такого уточнення. На кожному кроці необхідно виявити основні функції, які потрібно виконати, тобто завдання розбивається на підзавдання, поки ці підзавдання не стануть настільки простими, що кожному з них відповідатиме один алгоритм.

 

Розбийте ваше завдання на підзавдання

Потім складають основний алгоритм, що фактично складається з викликів алгоритмів, які реалізують підзадачі. На цьому етапі встановлюються також необхідні взаємозв’язки для передавання даних, тобто чітко визначається, що повинен одержати на вході і дати на виході той або інший алгоритм, що реалізує підзадачу. Всі розв’язання з керування роботою приймає тільки основний алгоритм. Після написання основного алгоритму можна розпочинати розробку допоміжних алгоритмів. Може виявитися, що деякі з них уже є в бібліотеках, у цьому випадку вважайте, що вам пощастило. Допоміжні алгоритми, які ви розробляєте, мають бути мінімального розміру і виконувати тільки одну функцію. Складені в такий спосіб алгоритми наочні і прості у використанні. Короткі алгоритми завжди кращі від довгих.

До основних допоміжних алгоритмів, що реалізують завдання, належать алгоритми:

1)уведення і контролю вихідних даних;

2)обчислення завдання;

3)видачі вихідної інформації;

4)видачі повідомлень про хід виконання.

Для перевірки роботи алгоритму ретельно добирають дані (контрольні приклади). Мистецьки дібраний контрольний приклад – запорука успішної роботи алгоритму.

Контрольні запитання1.Поясніть метод послідовного уточнення при побудові алгоритмів.

2.Які основні допоміжні алгоритми необхідні для реалізації завдання на комп’ютері?

 

Висновок Проектування алгоритмів зверху вниз, полегшує розв’язання задач і допомагає уникнути помилок у програмуванні.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)