АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чи існує натуральне господарство в економіці України? Якщо так, то

Читайте также:
 1. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 2. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне
 3. Види грошей в сучасній економіці. Природа сучасних кредитно - паперових грошей
 4. Всесвітнє господарство: сутність та складові частини
 5. Господарство в період державно-монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)
 6. Господарство первісного суспільства.
 7. Господарство первісної доби і давніх цивілізацій (1,5 млн. р. до Р.Х. – V ст. по Р.Х.)
 8. Господарство суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя.
 9. Екоаудит у сучасній економіці України
 10. Економічний кругообіг в ринковій економіці. Субєкти ринкової економіки
 11. Експертні системи, їх будова та застосування в економіці
 12. Зайнятість населення в сучасній ринковій економіці

В яких формах?

Які основні причини виникнення товарного виробництва?

Яка різниця між простою і розвинутою формами товарного виробництва?

Товар та його властивості. Споживча та мінова вартість товару.

У чому полягає суть ціни товару? Що є економічним прибутком під-

Приємства?

Сформулюйте визначення грошей як економічної категорії. Які види

Грошей вам відомі?

Дайте характеристику функцій грошей: як міри вартості, як засобу обі-

Гу, як засобу платежу, як засобу нагромадження та світових грошей.

Що таке грошова система? Які типи грошових систем ви можете назвати?

Від чого залежить кількість необхідних для обігу грошей, вкажіть ме-

Тодику розрахунку?

Готівкові та безготівкові гроші. Їхня характеристика та види.

Теми доповідей

Історія виникнення грошей та їхня еволюція.

Історія грошей України.

Закон вартості, його характеристика та значення в умовах розвитку

Ринкової економіки

Тестові завдання до теми

1. Емісія грошей – це:

а) випуск в обіг нових готівкових грошей;

б) вид кредиту;

в) інвестиція;

Г) трансфертний платіж.

Самостійне розпорядження виробленою продукцією, володіння

нею, її відчуження й використання відповідно до власних інтересів – це:

а) спеціалізація праці;

б) економічна відособленість товаровиробників;

в) кооперація;

Г) інтеграція.

3. Мі но ва ва р тість – це:

а) йо го зда т ність за до во ль ня ти по тре би лю ди ни;

б) час, який окре мий ви ро б ник ви тра чає на ви ро б ни ц т во то ва ру;

В) зда т ність то ва ру об мі ню ва тись, про по р ція, в якій один то вар об мі-

ню єть ся на ін ший;

Г) кі ль кість про ду к ції ви ро б ле ної за оди ни цю ча су.

Ви ро б ляє про дукт без по пе ре дньої під го то в ки пра ців ни ка, тоб то

не по тре бує осві ти та ква лі фі ка ці ї:

а) про с та пра ця;

б) складна праця;

в) абстрактна праця;

Г) конкретна праця.

5. До грошової системи не входять:

а) грошова одиниця країни;б) регламентація безготівкового обігу;

В) порядок обміну національної валюти на іноземну і регульований

державою валютний курс;

Г) регламентація бартерних операцій.

6. Золотодевізний стандарт характеризує:

А) обіг золотих монет, виконання золотом усіх функцій грошей, віль-

Не карбування золотих монет із фіксованим вмістом, вільний обмін папе-

рових грошей на золото;

Б) банкноти розмінювались на золото лише при поданні суми, вста-

новленої законом;

В) банкноти обмінювались на іноземну валюту, яка, у свою чергу, об-

мінювалася на золото;

Г) розмін банкнот на золото був скасований в усіх країнах, а обмін дола-

Рів на золото здійснювався лише для урядів та центральних банків країни.

Сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)