АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фази та сфери суспільного виробництва

Читайте также:
 1. Біосфера і концепція ноосфери В.І. Вернадського
 2. В) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч-
 3. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва
 4. Вибір обсягів виробництва у короткостроковому періоді
 5. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді
 6. Виробництва
 7. Виробництва благ громадського вжитку; коригування побічних наслідків
 8. Виробництва монополістом
 9. Виробництва товарів і послуг, одержання доходів (прибутку) «.
 10. Виробництво. Фактори виробництва. Процес виробництва
 11. Витрати виробництва
 12. Витрати виробництва

Основою життя людського суспільства є виробництво матеріальних

і духовних благ: щоб жити, трудитися, створювати блага, люди повинні

їсти, пити, мати одяг, житло, тобто постійно споживати матеріальні і ду-

ховні блага. А споживати можна лише те, що створене людською працею.

Тому суспільство завжди має виробляти засоби до життя.

Процес виробництва матеріальних і духовних благ являє собою тру-

дову діяльність людей.

Суспільне виробництво за своєю структурою складається з таких

фаз:

1) власне виробництво;

2) розподіл;

3) обмін;

4) споживання.

Насамперед, тісно пов’язані власне виробництво і споживання, тобто

дані фази збігаються у просторі й часі. Споживання являє собою вико-

ристання створених благ. Воно буває двох видів: виробниче і особисте.

Виробниче споживання – це споживання засобів виробництва ро-

бочою силою працівника при виготовленні суспільно-необхідного про-

дукту. Отже, цей вид споживання фактично означає виробництво. З цим

пов’язане і особисте споживання, в процесі якого відбувається відтворен-

ня робочої сили.

Основною метою суспільного виробництва є задоволення особистих

потреб всіх членів суспільства. Якщо ж зв'язок між виробництвом і спожи-

ванням десь втрачається, то трудова діяльність стає безглуздою, або пере-

творюється у виробництво заради виробництва, а не для споживання.

Перед тим як увійти у фазу споживання, продукт має пройти стадії

розподілу і обміну.

29

Розподіл виступає в трьох видах:

1) розподіл засобів виробництва;

2) розподіл трудових ресурсів;

3) розподіл предметів споживання.

Для того щоб одержати саме те, що необхідно для задоволення потреб

суспільства, виробничого підрозділу (колективу) або людини, продукт

має пройти стадію обміну.

Обмін виступає в трьох видах:

1) обмін діяльністю і здібностями;

2) обмін засобами виробництва;

3) обмін предметами споживання.

За сферами економічної діяльності людей у суспільному виробництві

можна виділити три блоки галузей:

1) основне виробництво;

2) виробнича інфраструктура;

3) соціальна інфраструктура.

Основне виробництво – це галузі матеріального виробництва, де без-

посередньо виготовляються предмети споживання і засоби виробництва.Примноження суспільного багатства залежить саме від цих галузей, від

їх технічного рівня. Це: сировинний комплекс, паливно-енергетичний

комплекс, металургійний комплекс, АПК, хімічно-лісовий комплекс, ви-

робництво товарів народного споживання, інвестиційний комплекс.

Інфраструктура – це комплекс галузей народного господарства,

сфери матеріального і нематеріального виробництва, які обслуговують

промисловість і сільське господарство. Інфраструктуру поділяють на два

види: 1) виробнича інфраструктура; 2) соціальна інфраструктура.

Виробнича інфраструктура – являє собою комплекс галузей, які об-

слуговують основне виробництво і забезпечує ефективну економічну ді-

яльність на кожному підприємстві і народному господарстві в цілому.

До цих галузей відносять: 1) транспорт, зв'язок, торгівля, кредитно-

фінансові заклади; 2) спеціалізовані галузі ділових послуг (інформацій-

них, рекламних, лізингових, консультаційних, інженерно-будівельних та

інших).

Соціальна інфраструктура – це нематеріальне виробництво, де ство-

рюється нематеріальні форми багатства, які відіграють вирішальну роль

у розвитку трудящих, примноженні їх розумових і фізичних здібностей,

професійних знань, підвищення освітнього і культурного рівня.

Соціальна інфраструктура включає такі галузі: 1) охорона здоров’я і

фізична культура; 2) загальна середня, спеціальна середня, професійно-

технічна і вища освіта, система підвищення кваліфікації; 3) житлово-

комунальне господарство; 4) пасажирський транспорт і зв'язок; 5) побу-

тове обслуговування; 6) культура і мистецтво; 7) наука.

30

Досвід показує, що соціальна інфраструктура в розвинутих країнах

перетворюється на основну сферу людської діяльності. В США в сфері

соціальних послуг створюється понад 50% ВВП, тоді як в Україні цей по-

казник становить 33,6% ВВП.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)