АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва

Читайте также:
 1. Алгоритм вибіркового методу
 2. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 3. Вибір варіанту машин і устаткування
 4. ВИБІР ВИДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 5. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 6. Вибір і опис будівельних конструкцій, будівель і споруджень.
 7. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 8. Вибір методів навчання
 9. Вибір обсягів виробництва у короткостроковому періоді
 10. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді
 11. Вибір оптимального варіанта СМ

 

Спадний характер кривої попиту суттєво впливає на розробку моделі поведінки монополіста на ринку при виборі обсягів виробництва.

Ціна реалізації додаткової одиниці продукції для монополіста завжди перевищує додатковий дохід, отриманий від її продажу (граничний дохід).

Якщо в умовах досконалої конкуренції Р=М R то при монополії Р >МR.

 

 

        Р1 = 110 у.е. Р2 =100 у.е. Для збільшення обсягу продажу ціна знижається від Р1 до Р2 (110-100) (Q1) (Q2). При цьому попит виріс від 4 до 6 од. (Від Q1 до Q2)/ Збитки від зниження ціни дорівнюють (Р1 - Р2 )*Q1 =(110-100)*4 =40 у.е. Прибуток буде дорівнювати (Q2- Q1) * Р2 = (6-4)*100 =200. Чистий прибуток буде 200-40 =160 у.е.
Рис. 10.1. Ціна та грошовий дохід в умовах “чистої” монополії  

Цінова стратегія монополіста передбачає взаємозв’язок еластичності попиту по ціні, загального доходу та граничного доходу.

q Коли попит еластичний (Е >1), зниження ціни призведе до збільшення доходу;

q Коли попит нееластичний (Е <1), то зниження ціни призведе до зменшення загального доходу;

q Коли попит з одиничною еластичністю (Е =1), загальний доход максимальний, а грошовий доход дорівнює нулю.

 
 

 


 

    Максимум доходу монополіст досягає при одиничній еластичності попиту (ТR-max). Виробник ,який намагається максимізувати прибуток, буде завжди намагатися уникнути нееластичної ділянки кривої попиту.
Рис. 10.2. Попит, граничний доход та загальний доход в умовах “чистої” монополії
    Збільшення об’єму виробництва можливе тільки до такого рівня, при якому граничний доход дорівнює граничним витратам. Умови максимізації прибутку для монополії: МR = МС<P  
Рис. 10.3. Максимізація економічного прибутку монополістом  

 

 
 

 

  Рівновага для монополії настає в точці, де перетинаються криві граничного доходу і граничних витрат (МR = МС). Згідно з (рисунком 10.4.) монополіст виробляє обсяг продукції Q1 та реалізовує його за ціною Р1.
  Рис. 10.4. Збитки: як їх завдає монополія.  

 



В порівнянні з конкурентною галуззю монополія, яка максимізуючи прибуток, намагається виробити менший обсяг продукції, та встановити більш високу ціну на свій товар. Збитки від монополії зазнаються як збитки для суспільства. Монополіст перерозподіляє частину доходів споживачів на свою користь, яка дорівнює площі прямокутника Р1 А К Р2. чисті збитки для суспільства від монополії це площа трикутника АВF (їх називають величиною мертвого вантажу монополії, або «мертвими збитками»).

Ціни монопольного ринку вище конкурентних, разом з тим ми повинні пам’ятати, що монополіст прагне до максимізації сукупного прибутку, а не прибутку на одиницю продукції.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)