АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рівновага в економіці обміну

Читайте также:
 1. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 2. Валютний ринок та його рівновага
 3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 5. Види грошей в сучасній економіці. Природа сучасних кредитно - паперових грошей
 6. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 7. Відносна швидкість в процедурах обміну інформацією при використанні ЗКК
 8. Грошовий мультиплікатор та принципи його дії. Рівновага грошового ринку
 9. Довгострокова конкурентна рівновага
 10. Екоаудит у сучасній економіці України
 11. Економічна політика і макроекономічна рівновага. Основні макроекономічні цілі
 12. Економічний кругообіг в ринковій економіці. Субєкти ринкової економіки

 

Ефективність виробництва досягається тоді, коли збільшення виробництва одного товару при незмінному використанні ресурсів неможливе без зниження обсягів випуску іншого продукту. Для дослідження ефективності виробництва може бути застосована діаграма Еджворта.

Діаграма Еджворта передбачає аналіз процесу обміну. Від точки Овідповідні сторони відкладаються затрати праці та капіталу на виробництво товару Ха від точкиО1на виробництво товаруУ.

 

 

 


Рис. 13.2. Діаграма Еджворта

 

Наприклад у точці А на виробництві товару Х затрачено LХ =28000, КХ =10000, а на виробництво товару У : LУ=12000, Ку=10000. При проведенні ізоквант обсяг виробництва товару Х буде складати 600 од., а товару У- 300 од.

Крива контрактів –це багато можливих ефективних варіантів розподілу двох економічних благ проміж двох споживачів.

 

Рис. 13.3. Ефективність розподілу.

 

Рух в напрямку кривої контрактів, збільшує сукупний добробут, у той же час як рух вздовж цієї кривої лише перерозподіляє сукупний добробут проміж учасниками угоди.

На лінії контрактів виконується приведене рівняння.

 

MRSX A,B = MRSY A,B = MRT A,B ;

Де, MRS – гранична норма заміщення,

MRT - гранична норма трансформації.

Лінія АС, що з’єднує всі можливі точки дотику кривих байдужості, які належать двом благам цих кривих, властивим для кожного окремого споживача є договірною лінією, або лінією контрактів

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)