АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фактори які впливають на еластичність пропозиції

Читайте также:
 1. Абіотичні екологічні фактори
 2. Антропогенні екологічні фактори
 3. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 5. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 6. Виробництво. Фактори виробництва. Процес виробництва
 7. Висновки і пропозиції за результатами ревізії.
 8. Внутрішні силові фактори при згині.
 9. Договор международного факторинга
 10. Екологічні фактори, їх класифікація та основні закони дії факторів
 11. Економічне зростання та його фактори.
 12. Економічне зростання, його типи та фактори

q Мобільність факторів виробництва.

q Фактор часу.

q В умовах короткого ринкового періоду пропозиція буде досконало нееластичною. Ринковий період настільки малий, що товаровиробники не в змозі відреагувати на зміну ціни виробництвом додаткової продукції.

q В умовах короткострокового періоду пропозиція буде більш менш еластичною. Це період достатній щоб змінити деякі фактори виробництва для росту випуску продукції.

q У умовах довгого періоду пропозиція буде більш еластичною. За цей час фірма може значно нарощувати свої виробничі потужності і значно збільшити обсяг випуску продукції.

 

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення закону попиту та закону пропозиції.

2. Які фактори впливають на криву попиту?

3. Нецінові фактори, які впливають на криву пропозиції.

4. У чому полягає суть еластичності попиту за ціною?

5. Які фактори впливають на еластичність пропозиції.

6. Дайте визначення рівноважної ціни.

 

Тести

1). Якщо із зменшенням ціни на один товар на 2% попит на взаємозв’язаний з ним товар зменшився на 3 % то це означає, що:

а) коефіцієнт цінової еластичності попиту є від’ємним;

б) коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує 1;

в) коефіцієнт перехідної еластичності попиту перевищує 1;

г) коефіцієнт перехідної еластичності попиту не перевищує 1;

2) Припустимо, що пропозиція товару А абсолютно нееластична. Якщо попит на цей товар зросте, то рівноважна ціна:

а) зменшиться, а рівноважна кількість товару зросте;

б) зменшиться, зменшиться й рівноважна кількість товару;

в) збільшиться, а рівноважна кількість зменшиться;

г) збільшиться, а рівноважна кількість товару залишиться незмінною.

 

3) Якщо ціна товару зрослі від 2 до 3 грош. од., а попит на цього зменшився з 1500 шт. до 1000 шт., то коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює:

а) 1,0;

б) 0,002;

в) 5,0;

г) 0,04;

 

4) Яке з наведених нижче тверджень не належить до характеристики еластичного попиту на товар:

а) покупці відносно чутливо реагують на зміну ціни;

б) коефіцієнт цінової еластичності менше 1;

в) сукупний виторг продавця зменшується, якщо ціна підвищується;

г) сукупний виторг продавця збільшується, якщо ціна зменшується 

Задачі

Завдання 1. Еластичність попиту за ціною дорівнює 2. Що відбудеться з обсягом попиту на телевізори, якщо ціна на них збільшується на 10% і більше нічого не зміниться?

Завдання 2.Попит та пропозиція на деякий товар описується рівняннями: Qd=2500 – 200p; Q5=1000 + 100p; де Q - кількість товару, P – його ціна.

a) Розрахуйте параметри рівноваги на ринку даного товару;

б) Держава встановила на даний товар фіксовану ціну в 3 гр. од. за одиницю товару.

Дайте характеристику наслідків такого рішення.

Завдання 3.Попит та пропозиція даного товару описується рівняннями: Qd=600 – 25p; Q5=100 + 1000p.

а) Найдіть параметри рівноваги на ринку даного товару;

б) Держава встановила податок з продажу на одиницю даного товару в розмірі 2,5 гр. од. за одиницю. Найдіть скільки загублюють при цьому покупці, а скільки – продавці даного товару.

Завдання 4.Попит та пропозиція на обід в студентській їдальні описується рівняннями: Qd=2400 – 100Р; Q5=1000 + 250Р, де Q – кількість обідів в день, P – ціна обідів.

a) Розрахуйте рівноважні ціну та кількість проданих обідів;

б) проявляючи піклування про студентів, адміністрація встановила ціну за обід у розмірі 1 грн. за обід.

Дайте характеристику наслідків такого рішення.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)