АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Пропозиція і закон пропозиції

Читайте также:
 1. B) Наличное бытие закона
 2. II закон Кирхгофа
 3. II. Законодательные акты Украины
 4. II. Законодательство об охране труда
 5. II.3. Закон как категория публичного права
 6. III. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда
 7. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 8. IX.3.Закономерности развития науки.
 9. А 55. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ КОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ
 10. А) Закон диалектического синтеза
 11. А) совокупность предусмотренных законодательством видов и ставок налога, принципов, форм и методов их установления.
 12. А. Законодательные (представительные) органы власти республик в составе Российской Федерации

 

Пропозиція –це кількість блага, яку виробники бажають і можуть поставити на ринок в певний період часу.

Кількість товару, яку продавець може запропонувати ринку за одиницю часу за певну ціну визначається як обсяг пропозиції (Q s).

Можна відмітити, що на ринку з боку пропозиції виявлена пряма залежність між її обсягом та ціною. Тобто чим вище ціна тим вище обсяг виробленої продукції та пропонований для продажу на ринку.

Пряма залежність між ціною і обсягом виробленого для продажу товару називається законом пропозиції.

Ця залежність може бути відображена графічно (Рис.5.4.)

    5 ▪ ▪   4 ▪ ▪   3 ▪ ▪   2 ▪ ▪   1 ▪ ▪   ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Таблиця 5.2. Дані ціни та обсягу пропозиції
Р Q

 

 
10 20 30 40 50   Рис. 5.4. Крива пропозиції    

Крива пропозицїце крива що показує, яку кількість товару можуть продати виробники за різними цінами в даний період часу.

Крива S характеризує рівень цін та обсяг продажу блага в певний період часу, яка має позитивний нахил. Це означає чим вище ціна товару, тим більше його пропонується до продажу, і навпаки. Крива ринкової пропозиції складається з кривих індивідуальної пропозиції і будується аналогічно кривій ринкового попиту.

Функція пропозиції –функція яка визначає пропозицію у залежності від факторів, що впливають на неї.

1. Ціновий фактор QS = f (P)

Зміна ціни визначає рух по кривій пропозиції.

2.Нецінові фактори, що впливають на пропозицію:

q Ціни факторів виробництва.

q Технологія.

q Сподівання щодо майбутніх економічних умов.

q Розмір податків та субсидій.

q Кількість виробників.

Величина пропозиції є функцією всіх цих факторів:

QS = f (P, Pr, K, T, N, B)

Де Pr – ціни ресурсів;

K –технологія;

T – податки та субсидії;

N - кількість виробників;

B –інші фактори.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)