АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теорема Коуза

Читайте также:
 1. S-M-N-теорема, приклади її використання
 2. Внешние эффекты (экстерналии). Теорема Коуза.
 3. Внешние эффекты, их виды и последствия. Теорема Коуза
 4. Вопрос 1 теорема сложения вероятностей
 5. Вопрос 24 Теорема Остроградского-Гаусса для электрического поля в вакууме
 6. Вопрос. Теорема Котельникова (Найквиста)
 7. Второй закон термодинамики. Энтропия. Закон возрастания энтропии. Теорема Нернста. Энтропия идеального газа.
 8. Гранична теорема Пуассона
 9. Дискретизація сигналу – теорема відліків (Котельникова)
 10. Друга теорема економіки добробуту та її значення
 11. Друга теорема розвинення
 12. Заняття 3. Потік вектора напруженості електричного поля. Теорема Гауса

 

ЇЇ суть полягає у тому, коли права власності усіх сторін визначені а трансакційні витрати дорівнюють нулю, проблема зовнішніх ефектів може бути знята за допомогою особистих угод.

Теорема Коуза допомагає виробити вірну стратегію в боротьбі з забрудненням навколишнього середовища.

Ефективна політика в області контролю з забрудненням навколишнього середовища – це політика, яка дозволяє збалансувати граничні суспільні вигоди контролю з граничними суспільними витратами, які необхідні для його проведення в життя.

 

Граничні вигоди та граничні витрати    
Рис. 14.3. Визначення ефективного рівня викидів Рис. 14.4. Права на забруднення навколишнього середовища

Стандарти по шкідливим викидам –це встановлені законом межі концентрації шкідливих речовин у промислових відходах. Існують певні межі з того, що можливо скидати шкідливі речовини.

Плата за викиди –це плата, яка взимається з фірми за кожну одиницю забруднюючих навколишнє середовище викидів. Це сприяє скороченню обсягів шкідливих викидів.

Продаж права на забруднення навколишнього середовища. Держава визначає обсяг шкідливих викидів, що припущено у даній галузі і продають це право у вигляді ліцензій.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)