АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ефективність монополістичної конкуренції

Читайте также:
 1. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 2. Вимірювання монополістичної влади.
 3. Економічна ефективність ремонтно-реконструкційних заходів в об’єкти нерухомості міста
 4. Економічна конкуренція. Місце конкуренції в системі елементів ринку. Умови виникнення конкуренції
 5. Економічні вчення періоду монополістичної конкуренції.
 6. Економічні умови періоду виникнення монополістичної конкуренції.
 7. Ефективність бюджетної політики
 8. Ефективність використання основних фондів
 9. Ефективність виробництва
 10. Ефективність виробництва
 11. Ефективність виробництва: сутність і показники
 12. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.

 

q Ефективність виробництва забезпечується тоді, коли рівновага досягається при рівності ціни, граничних та мінімальних середніх витрат (Р = МС = АТС min)

q Монополістична конкуренція не здатна забезпечити найвищу ефективність виробництва, коли ціна, дорівнює мінімальним середнім витратам (Р = АТС min)

q Орієнтація на монополістичну конкуренцію націлює фірму на пошук варіантів, виділення свого продукту серед аналогічних товарів галузі, найповніше враховувати при цьому різноманітність потреб споживачів.

 

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть загальні риси олігополістичних ринків.

2. У чому полягає олігополістична взаємозалежність?

3. В якому випадку на олігополістичному ринку можлива “цінова війна”?

4. У чому суть картелю?

5. Причини нестабільності таємної змови.

6. Суть моделі ламаної кривої попиту

7. Проаналізуйте короткострокову рівновагу фірми в умовах монополістичної конкуренції.

8. Покажіть особливості цінової конкуренції.

9. Особливості ринкової стратегії фірми в умовах монополістичної конкуренції.

 

Тести

1) Що не відноситься до методів ведення нецінової конкуренції:

а) реклама;

б) надання гарантійного обслуговування;

в) надавання споживаного кредиту;

г) сезонний розпродаж товарів.

2) Фірма є олігополістом, якщо:

а) встановлює ціну на рівні МС;

б)орієнтується на ціну лідера;

в) встановлює ціну на рівні AVC;

г) встановлює ціну, виходячи з кривої попиту.

 

2) Монополістична конкуренція виникає на ринках тих товарів, де еластичність попиту:

а) як правило, низька;

б) більша за одиницею;

в) приблизно дорівнює одиниці;

г) може бути якою завгодно.

3) Якщо виробництво в галузі розподілено між декількома фірмами, які контролюють ринок, то така структура ринку має назву:

а) досконалої конкуренції;

б) монополістичної конкуренції;

в) олігополії;

г) монополії.

 

Задачі

 

Завдання 1. Дослідження дуопольного ринку певного типу верстатів виявило, що функції реагування кожного підприємства-виробника мають такий вигляд:

У1 = 400-2У2

У2 = 400-2У1

Де У1 У2 - обсяги виробництва першого та другого підприємства. Наведіть графічно функції реагування підприємств і розрахуйте пропорції розділу ринку між ними. 

Завдання 2.На регіональному ринку ділових чоловічих костюмів дають 3 підприємства, приблизно однакові за розміром. Граничні витрати кожного підприємництва незмінні, однакові та дорівнюють 300 грош. од.

Ринковий попит на продукцію галузі представлено у таблиці:

 

Ціна, за одиницю, грош. од.
Обсяг випуску, тис. од.

 

Якщо підприємства створять картель і розподілять ринок порівну, якою буде рівноважна ціна та яку кількість продукції стане виробляти кожне підприємництво?

 

Завдання 3.Фірма здійснює виробництво сигарет (тис. пачок на рік) і діє в умовах монополістичної конкуренції. Гранична виручка фірми подана формулою MR=10-2g, а зростаюча частина кривої довготермінових граничних витрат задана формулою LRMC=2g-2. Якщо мінімальне значення довготермінових середніх витрат (LRАC) дорівнює в то який надлишок вироблених потужностей буде мати фірма?

 

Завдання 4.Фірма виготовляє кавоварки і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний доход цих фірми задається формулою MR=20-2g, а її граничні витрати в довготерміновому періоді (на зростаючому відрізку) – формулою MC=3g-10. Якщо мінімальне значення довготермінових середніх витрат (LRAC) дорівнює 11, то який надлишок виробничих потужностей у цієї фірми?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)