АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рівновага монополіста в довгостроковому періоді

Читайте также:
 1. В довготерміновому періоді
 2. Валютний ринок та його рівновага
 3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 5. Вибір обсягів виробництва у короткостроковому періоді
 6. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді
 7. Витрати в довгостроковому періоді.
 8. Витрати в короткотерміновому періоді
 9. Витрати виробництва в довгостроковому періоді.
 10. Витрати виробництва у короткостроковому періоді
 11. Витрати у довготерміновому періоді
 12. Грошовий мультиплікатор та принципи його дії. Рівновага грошового ринку

Монополія, яка максимізує прибуток у довгостроковому періоді збільшує обсяг виробництва до тих пір, поки не буде випускати таку кількість товару, при якій би досягалась рівність МR = LMC (граничного доходу довгострокових граничних витрат)

 

    МR – граничний дохід; LMC – довгострокові граничні витрати; LАC – довгострокові середні витрати; MC - короткострокові граничні витрати; АС - короткострокові середні витрати.  
Рис. 10.5. Довгострокова монопольна рівновага.  

 

Утримання монопольної позиції фірмою на протязі тривалого періоду можливо тому, що вільний вхід на ринок відсутній. Якщо монопольна фірма прибуткова, вона може сподіватися на прибутки як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах.

У довгостроковому періоді прибутку монополістів загрожує розробка товарів – субститутів. Поступово монополіст може прийти до нульового економічного прибутку. У; цьому стані він досягає довгострокової рівноваги. Максимізація прибутку або мінімізація витрат у довгостроковому інтервалі передбачає обсяг випуску, за якого граничні витрати дорівнюють граничному доходу. Маючи можливість контролювати одночасно і випуск, і ціну, монополія завищує ціни, скорочуючи при цьому обсяги виробництва.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)