АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Особливості організації олігополістичного ринку

Читайте также:
 1. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 2. Авторитетні міжнародні організації
 3. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 4. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 5. Б) яка буде ситуація на ринку морозива, якщо держава встановить ціну
 6. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.
 7. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 8. Види рядів динаміки та їх особливості
 9. Види трудових договорів. Особливості окремих видів трудових договорів.
 10. Визначте особливості концепції З. Фрейда – 15 б.
 11. Виробнича діяльність будівельної організації
 12. Виробничі запаси будівельної організації

Взаємозалежність фірм – олігополістів можлива в умовах двох основних форм поведінки фірм:

а) некооперативне;

б) кооперативне.

В умовах некооперативної поведінки кожний виробник самостійно вирішує проблему визначення ціни та обсягу випуску продукції.

Припустимо. Що кожна із фірм А і В виробляє половину продукцію, сукупна величина якої дорівнює 400 тис. од., а, середні витрати постійні і дорівнюють 25 тис. гр. од.

Припустимо також, що початкові ціни рівні і складають 50 тис. гр. од. Для цих фірм характерна цінова віна.

 
 

 

 

 
Рис. 11.1. Цінова війна в умовах дуополії  

 

Цінова війна –це цикл поступового зниження існуючого рівня цін з метою витиснути конкурентів з олігополістичного ринку.

Однак зниження ціни мають свою межу. Воно буде проводжуватися до тих пір, поки не спадуть до рівня граничних витрат.

Так як середні витрати постійні, то Р=МС=АС. В точці Ввстановиться рівновага тому, що ні жодна фірма не в змозі знизити ціну нижче, не здобуваючи збитки.

Від цінової війни виграють споживачі, а виробники втрачають.

Руйнівні дії цінових війн примушують фірми до співробітництва та змови.

Фактори, що сприяють змові олігополістів:

- фірми виготовляють стандартизовану продукцію;

- в галузі невелика кількість фірм;

- не дуже поширені нецінові методи конкуренції;

- галузь переживає період економічного піднесення;

- легко може бути виявлено порушення угоди;

- існують високі бар’єри на шляху входження нових фірм у галузь.

Стратегічний аналіз взаємовідносин двох фірм в умовах дуополії був наданий французькім економістом Антуаном Огюстьєном Курно. Ця модель розглядає поведінку двох фірм.

    Перехрещення кривих реагування двох фірм (А та В) показує рівновагу Курно: кожна фірма вірно вгадує поведінку конкурента і приймає оптимальне для себе рішення, ні жодна з фірм не має стимулу змінити свій обсяг виробництва.
Рис. 11.2. Рівновага Курно  

 

Модель Курно передбачає, що фірми - олігополісти конкурують між собою.

Теорія ігор –це наука яка займається дослідженнями з допомогою математичних методів поведінки учасників у ситуаціях, які пов’язані з прийняттям рішень.Предметом цієї теорії є ситуації гри з встановленими правилами.

Дилема олігополіста досліджує стратегічні питання ціноутворення, які вирішує кожна фірма: встановити співробітництво і на його основі максимізувати прибутки галузі.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)