АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теорія моделі олігополії

Читайте также:
 1. XV.5. Теорія водневої перенапруги
 2. Авторегресійні моделі прогнозування
 3. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 4. Б) ринковій моделі.
 5. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 6. Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА
 7. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації
 8. Економіко-математичний аналіз моделі продуктивності праці
 9. Економічна теорія
 10. Економічна теорія.
 11. Запуск Simulink та послідовність створення нової моделі
 12. Змішана” соціально-економічна система: закономірності формування, елементи, моделі

Причину можливої негнучкості цін ілюструє модель ламаної кривої попиту. Вона передбачає модель цінової стратегії фірм - олігополістів без змови. За припущення, що олігополісти не наслідуватимуть підвищення цін, крива попиту окремої фірми буде значно еластичнішою на ділянці, що розташована вище поточної ціни. Граничний дохід за поточної ціни різко зменшується (графічно це виглядає як розрив у лінії граничного доходу) і у фірми зникає стимул до зміни ціни навіть тоді, коли криві витрат зменшуються.

Основні риси моделі:

q пропонована модель визначає відносну негнучкість цін при олігополії;

q коли фірма-олігополіст підніме ціну, а інші фірми не будуть наслідувати її, то вона втратить значну частину своїх клієнтів;

q коли фірма-олігополіст встановить ціни нижче, то інші фірми наслідуватимуть її, оскільки не захочуть втрачати своєї клієнтури, своєї частки ринка.

а) б)

     
Рис. 11.3. Ломана крива попиту.  

 

1 – Конкуренти не наслідують за фірмою у випадку збільшення цін.

2 – Конкуренти наслідують за фірмою у випадку зниження ціни.

q Якщо фірма 1 збільшує ціну вище Р0, її попит буде Д1 – вище лінії Р0А

q При зниженні фірмою 1 ціна нижче Р0, фірми 2 та 3 будуть наслідувати її, що показує крива Д1 нижче лінії Р0А.

На цій основі виникає ломана крива попиту Д2АД1 , яка знаходиться вище поточної ціни Р0 (еластична) і нижче її (нееластична).

Модель ломаної кривої показує відносну жорсткість цін при олігополії, але не пояснює принципів олігополістичного ціноутворення.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.081 сек.)