АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мікроекономіка

Читайте также:
  1. Додаткова література для самостійного вивчення дисципліни «Мікроекономіка»
  2. Макроекономіка, мікроекономіка та економічна теорія
  3. Мікроекономіка як складова економічної теорії: предмет і метод
  4. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії
  5. Частина ІІ. Мікроекономіка.

курс Лекцій

 

Дніпропетровськ – 2007

Мікроекономіка: Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2007.- 143с.

 

У даному курсі лекцій розглядаються основні умови організації та функціонування підприємства як основного суб’єкта мікроекономічного аналізу, сукупність факторів, що впливають на розвиток господарської одиниці, а також чітко формулюються навчальні проблеми мікроекономіки, визначаються взаємозв’язки між темами та розділами. В стислій формі, з використанням великої кількості графіків та таблиць аналізується теорія поведінки підприємства за різних умов ціноутворення, відповідно до різних типів ринку.

Курс лекцій призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

 

Автори - укладачи: В.А. Табінський - к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

П.С. Козелецький – ст. викладач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

 

Рецензенти: О.В. Батура, д.е.н., професор кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Дніпропетровської державної медичної академії

 

С.А. Корнієнко, к.е.н., доцент кафедри

економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

 

Відповідальний за випуск: А.Л. Бикова, к.е.н., декан економічного факультету Дніпропетровської державної фінансової академії

 

Обговорено та схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 6 від 29. 05. 2007 р.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економічної теорії

Протокол № 5 від 14 травня 2007 р.

ВСТУП

Соціально – економічні зміни, які відбуваються в Україні зумовлюють необхідність пошуку нових підходів у дослідженні особливостей формування ринкового механізму.

Мікроекономіка як складова частина економічної теорії розкриває у цих умовах економічну поведінку виробників, споживачів, виявляє особливості координації їх підприємницької діяльності.

Вона вивчає економічні передумови формування оптимального вибору виду підприємницької діяльності в умовах обмеженості як виробничих, так і фінансових ресурсів.

Мікроекономіка вивчає також окремі ринки та механізм ціноутворення і вплив останнього на обсяг виробленої продукції, розміщення ресурсів та формування доходів.У даному навчальному посібнику розкриваються основні поняття і закономірності розвитку суб’єктів господарювання, дається мікроекономічний аналіз економічних явищ.

Деякі аспекти кардиналістської та ординалістської теорії граничної корисності розкривають суть поведінки споживачів, особливості побудови кривих байдужості, здійснюють аналіз рівноважного стану споживача.

Дослідження понять попиту та пропозиції, дозволяє розкрити механізм їх взаємодії, формування рівноважної ціни. Особлива роль при цьому належить факторам, що впливають на еластичність попиту і пропозиції.

Аналіз сутності виробництва і витрат дозволяє визначити оптимальну раціональну поведінку товаровиробника, висвітлити суть ізокванти і ізокости, а також закон спадної граничної продуктивності.

Розвиток суб’єктів господарювання передбачає різні ринкові умови, зокрема наявність таких ринкових структур, як ринок досконалої конкуренції, монополія, монополістична конкуренція, олігополія. Визначена діяльність фірм в умовах цих ринкових структур.

Належне місце в ринковій економіці займає аналіз поведінки підприємства, сутність виробництва і витрат. Розкривається суть мікроекономічної моделі підприємства, показана роль в аналізі ізокванти та ізокости. Даний напрямок передбачає визначення таких понять, як сукупний середній та граничний дохід, розкриття складової конкурентної стратегії фірми.

Обсяг матеріалу, що закладений у даному курсі дозволить майбутнім фахівцям розширити знання у цій області. Тому даний курс лекцій необхідний для студентів різних форм навчання. Курс лекцій розкриває в достатній мірі всі розділи та теми дисципліни “Мікроекономіка”. У ньому надається велика кількість довідкового матеріалу, він має ґрунтовний математичний апарат, містить велику кількість формул, графіків, таблиць. У ньому наводяться контрольні питання для самоперевірки, тести, задачі, список рекомендованої літератури.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)