АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Економічна рента

Читайте также:
 1. IV. Показатели доходности (рентабельности).
 2. Анализ коэффициентов рентабельности
 3. Анализ прибыли и рентабельности торгового предприятия
 4. Анализ рентабельности деятельности аптечной организации
 5. Анализ рентабельности предприятия
 6. Анализ эффективности использования ОС: факторные модели фондорентабельности и фондоотдачи
 7. В) економічна система, в якій співіснують приватна та державна влас-
 8. Взаимосвязь мероприятий по охране труда и рентабельности работы хозяйственных субъектов. Реальные способы улучшения условий труда и его охраны без конфликтов с работодателями.
 9. Виробничо-економічна характеристика підприємства.
 10. Виробничо-економічна характеристика підприємства.
 11. Витрати виробництва. Прибуток і його призначення. Рентабельність
 12. Власність як економічна категорія. Сутність власності, її економічний та правовий зміст

Більш кваліфіковані працівники можуть мати додатковий дохід – економічну ренту, плату за рідний ресурс – їх кваліфікацію, їх здібності.

      Різниця між мінімальною ціною праці і ринковою ціною складає економічну ренту. Для усіх працівників вона є W0 Е WЕ , що стримує приріст нових працівників у галузь.  
Рис. 12.9. Економічна рента  

 

    Наприклад, пропозиція зірок естради обмежено. Пропозиція в такому випадку нееластична. Зростання попиту відображено в рості ціни праці і збільшення зарплати. Зростання їх популярності зрушує Д1 в положення Д2, а зарплату від W1 до W2 W1 W2 Е1 Е2 - це економічна рента  

 

Рис. 12.10. Економічна рента для людей з рідкими здібностями

 

Економічна рента –це плата за ресурс, пропозиція якого суворо обмежена.

Вона складає різницю між рентною платою за послуги специфічного ресурсу і тою мінімальною ціною, яку потрібно платити, щоб спонукати власника цього ресурсу його продати.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)