АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Попит на землю

Читайте также:
 1. А. Стекание тока в землю через одиночные заземлители
 2. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 3. Аналіз небезпеки, що виникає при стіканні струму в землю. Захисне заземлення
 4. Величина земельной ренты уменьшится, если кривая спроса на землю сдвинется вправо. Верно ли это?
 5. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 6. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
 8. ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
 9. Глава 4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ
 10. Джессика и Элис обыскали всё пространство от двери до дороги, но ключи от квартиры будто провалились сквозь землю.
 11. Еволюція власності на землю та на майно.
 12. Еластичність попиту і пропозиції

q суспільно-господарський попит – це попит на продукцію рільництва, тваринництва. Попит на продукти харчування нееластичний;

q несільськогосподарський попит на землю. Ця земля під будівництво об’єктів інфраструктури.

Економічна рента -це плата за ресурси, пропозиція на які суворо обмежено.

Земельна рента –це плата за використання землі і інших продуктивних ресурсів, пропозиція яких обмежено.

 
 

 

q Площа ОQ1 E0 P0 - це сукупна рента за всю використану в суспільстві землю. q Змінна попиту на основний продукт харчування підвищує щомісячну ренту за 1 га. землі з Р0 до Р1, це приведе до збільшення чистої економічної ренти (абсолютної) на площі ОQ1 E1 P1
Рис. 12.17. Рівновага на ринку землі  

 

У випадку падіння попиту на продукт харчування щомісячна рента за 1 га. зменшиться до Р2 і абсолютна рента буде ОQ1 E2 Р2

Ціна землі – визначається шляхом капіталізації ренти.

Припустимо, що ділянка землі принесе ренту в R у. о. Якою може бути вартість ділянки землі?

Ціна землі повинна надати таку суму грошей, яка в банку давала б такий же процент на вкладений капітал. Це дисконтова на вартість майбутньої земельної ренти.

;

 

Наприклад, якщо рента дорівнює 400 гр.од. а ставка позичкового проценту складає 51% то ціна землі буде дорівнювати гр. од.

 

Питания для самоконтролю:

1. У чому полягає суть похідного попиту?

2. Назвіть складові продуктивності ресурсу?

3. Покажіть особливості похідного попиту в умовах конкурентного ринку.

4. Що визначає рівність MRPL/PL = MRPK/PK ?

5. Н­азвіть причини високопродуктивної праці?

6. У чому полягає ринок праці з досконалої конкуренції?

7. Взаємозалежність між ефектом доходу з ефектом заміщення.

8. Покажіть суть монопсонії?

9. Двобічна монополія, її особливості.

10. Охарактеризуйте ринок капіталів?

11. У чому полягає сутність дисконтованої вартості?

12. Особливості короткострокових інвестицій.

13. Особливості довгострокових інвестицій.

14. Пропозиція землі, її особливості.

15. Що визначає економічна рента?

16. Ціна землі та її розрахунок.

 

Тести

1) Якщо зростає частка витрат на ресурс у витратах фірми, то еластичність попиту на даний ресурс:а) збільшується;

б) зменшується;

в) залишається незмінною;

г) неможливий будь-який з наведених варіантів.

 

2) Визначте фактор, що не впливає на еластичність ринкового попиту на ресурс:

а) частка витрат на ресурс у витратах фірми;

б) еластичність попиту на вироблену продукцію;

в) технологія виробництва даної продукції;

г) серед наведеного вірної відповіді немає.

3) Попит на ресурси залежить від:

а) ціни продукту, який вироблено за допомогою даного ресурсу;

б) ціни ресурсів – замінників;

в) ціна даного ресурсу;

г) все перераховані відповіді вірні.

4.До інвестицій у людський капітал не відносяться:

а) витрати на освіту;

б) витрати на охорону здоров’я;

в) витрати на відрядження;

г) витрати на підвищення кваліфікації.

 

5) Норма позичкового процента – це:

а) встановлений державою максимальний розмір плати за кредит;

б) відношення позичкового процента до розміру позики;

в) різниця між сумою грошей, які повертається і позиченого;

г) різниця між номінальною та реальною позичковою ставкою.

 

6) Якщо у виробництві продукту використовується праця (L) і попиту (К), MRL=2; MRK=5; PL=1 грн.; PK=20 грн.;MR3=3 грн. Щоб отримати максимальний прибуток фірма повинна використовувати:

а) більше як праці, так і капіталу;

б) менше як праці, так і капіталу;

в) більше праці, але менше капіталу;

с) незміну кількість праці і капіталу.

Задачі

Завдання 1.Підприємство виробляє олівці, які продає на досконало конкурентному ринку по 5 грош. од. за набір. Виробнича функція задана рівнянням:

Q=60L-0.5L2

де Q – кількість наборів за місяць, тис. шт.; L – кількість робітників, чол..

Якщо поточна ставка заробітної плати становить 150 грош. од. на місяць, скільки робітників найме підприємництво:

а) 10;

б) 20;

в) 30;

г) 40.

 

Завдання 2Якщо фермер не застосовує добрива, він може збирати 25 бушелів кукурудзи з одного акра. Відомо, що граничний продукт добрив становить МР =1-0,01В, де В – обсяг добрив, що використовується, кг. Побудуйте функцію попиту фермера на добрива, якщо ціна кукурудзи – 4 грош. од. за бушель.

 

Завдання 3.Три фермерські господарства (А, В, С) вирощують пшеницю при однакових витратах на придбання техніки, добрив, робочої сили і тому подібне, а також мають однакові за площею ділянки землі, що відрізняються за родючістю. Ферма А виробляє 600 ц пшениці (при АТС=5 грн.), ферма В – 500 ц (при АТС=7,5 грн.), ферма С – 400 ц (при АТС 10 грн.)

Якщо встановиться ринкова ціна на пшеницю на рівні 10 грн., то чому буде дорівнювати диференційна рента для кожної ферми?

 

Завдання 4.На графіку відображена ситуація на ринку праці:

 

 
 

 

 


Знайдіть за допомогою графіку розмір економічної ренти, якщо пропозиція праці збільшиться на 20 одиниць.

 

Завдання 5Підприємництво є монопольним на регіональному ринку праці й продає готову продукцію на конкурентному зовнішньому ринку.

Виробнича функція підприємства у короткостроковому періоді має такий вигляд:

QL=300L-L2

Де Q – випуск, тис. шт., L – обсяг праці, використовується тис. чол.

Функція пропозиції праці на регіональному ринку описується формулою:

LS=2W-160

Ціна готової продукції на зовнішньому ринку становить 0,5 грош. од. Визначте, яку кількість праці буде використовувати монопсонія, який рівень зарплати вона встановить, яку кількість продукції буде продавати на зовнішньому ринку та який виторг вона отримає?

Завдання 6.На ринку капіталу попит на токарні станки характеризується формулою Qk = 100 – 2P, а пропозиція цих станків характеризується формулою Qk = 4P – 30, де Р – ціна одного станка. Знайти величину економічної ренти.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)