АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Граничні блага і громадський вибір

Читайте также:
 1. I овокупный облагаемый доход Антона 348 600
 2. Алгоритм вибіркового методу
 3. Анализ налогооблагаемой прибыли
 4. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 5. Блага. Их сущность, классификация и особенности
 6. Благая весть Деве Марии о рождении ею Иисуса.
 7. Вибір варіанту машин і устаткування
 8. ВИБІР ВИДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 9. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 10. Вибір і опис будівельних конструкцій, будівель і споруджень.
 11. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 12. Вибір методів навчання

Чисто суспільне благо –це таке благо, яке споживається колективно всіма громадянами незалежно від того, платять люди за нього чи ні.

 

Чисто приватне благо – це таке благо, яке виступає у вигляді достатньо малих одиниць і підлягає дії принципу винятковості.

Принцип винятковості означає, що той, хто бажає і може платити рівноважну ціну, отримує благо, а той, хто не бажає платити таку ціну, виключається із числа споживачів вигод, які забезпечують дане благо.

На відміну від чисто приватного блага чисто суспільне благо не може бути поділено на одиниці споживання і бути проданим по частинам. Відсутність можливості визначення ціни на окремі одиниці чисто суспільного блага поясняє особливості визначення сукупного попиту на чисто суспільне благо. Ціна у даному випадку не є змінною величиною.

           
а) чисто приватне благо. б) чисто суспільне благо.  

 

Рис. 14.5. Визначення сукупного попиту на чисто приватне благо і чисто суспільне благо.

 

Тому крива попиту не чисто суспільне благо відображає граничну корисність всього блага, яке є в наявності.

Основна проблема, яка пов’язана з чистими суспільними благами полягає в тому, що споживач може користуватися вигодами певного продукту, нічого не витрачаючи на його виробництво.

Чисто суспільне благо має своєрідний зовнішній ефект, який полягає у тому, як тільки хто-небудь починає його споживати, це благо стає доступним для всіх.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)