АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ефект заміщення та ефект доходу

Читайте также:
 1. Алгоритмы поиска дефектов
 2. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 3. Аналіз ефектів.
 4. Бездефектное изготовление продукции на Саратовском авиационном заводе
 5. Бюджетні обмеження. Вплив зміни доходу або ціни товару на бюджетні обмежені обмеження. Нелінійні бюджетні обмеження.
 6. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 7. Вартісні показники ефективності використання
 8. Види ефектів у масовій комунікації.
 9. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 10. Визначення порівняльної економічної ефективності капіталовкладень
 11. Вимірювання великих струмів, що грунтуються на ефекті Фарадея
 12. Вимірювання високих напруг з використанням електрооптичних ефектів Керра і Поккельса

Припустимо , що ціна блага Х знижується з Р 1 до Р 2, але ціна на благо У остається незмінною. У цьому випадку ми бачимо два процеси: зростає реальний дохід споживача та здійснюється відносна заміна одного блага (У) іншим благом (Х). Визначимо, у якій мірі збільшення попиту на благо викликано зменшенням ціни, а в якої пов’язано з ростом реального доходу. Припустимо, що в результаті зниження цін на благо Х положення рівноваги споживача змістилося з точки Е о до точки Е1. Для виявлення ефекту доходу необхідно провести лінію бюджетного обмеження N1 G2, яка буде паралельна лінії бюджетного обмеження NG1, так, щоб вона торкалася кривій байдужості U1. Визначимо точку торкання бюджетної лінії N1 G2 з кривої байдужості U1 через Е 2.

Зміна попиту на товар Х, що визначається відрізком R2- R1 відповідає ефекту доходу, що пов’язується збільшенням купівельної спроможності споживача.

Зміна попиту на товар Х, що визначається відрізком R2- R, пояснюється виключно зміною ціни на товар і відповідає ефекту заміщення (субституції).

 
 

 


Рис. 4.5. Ефект заміщення та ефект доходу

 

Ефект заміщенняце вплив заміни ціни на величину попиту виключно в результаті зміни відносної ціни товару. Зниження ціни блага заохочує споживача замінювати їм інші товари, які тепер стали відносно дорожче.

Ефект доходуце тільки ті зміни у споживанні товару, які є результатом змін цін цього товару відносно цін на інші товари.

Ми бачимо, що зростання доходу суперечливо впливає на споживання нормальних та неякісних товарів. Якщо із збільшенням доходу споживання нормальних товарів зростає, то споживання неякісних товарів зменшується. Ефект заміщення однаково спрацьовує однаково і щодо нормальних товарів , і щодо неякісних товарів (таблиця 4.1.).

Таблиця 4.1.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)