АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Однак ця фірма буде наймати для працівників у такому виразі

Читайте также:
 1. Введення математичних виразів (формул)
 2. Звільнення працівників за результатами атестації
 3. Избирателей. Однако в последующем роль и влияние партии за-
 4. Інструктаж і навчання працівників правилам з техніки безпеки і виробничої санітарії.
 5. Інтегрування символічних виразів
 6. Кой силе Декларации и Преамбулы оставался спорным. Однако
 7. Колективи (групи) працівників в організації
 8. Контроль поведінки працівників в організації
 9. Ным органом страны. Однако японские ученые, исходя из предо-
 10. Обчислення границь символічних виразів
 11. Однак трудові правовідносини, які виникають на його підставі, не залишаються незмінними, постійними.

MRP = MRC = W

 

 
 

 

 

 


 

У такому випадку сукупні витрати фірми на заробітну плату будуть співвідноситься з WCELCO. Зміна зарплата обумовлює обсяг випуску попиту на працю.  

Рис. 12.4. Пропозиція та попит на пропозицію окремої фірми

 

        Якщо заробітна плата зросте з W0 до W1 то кількість працівників буде скорочене з І0до І1, а при її зниженні (з W0 до W2 ) кількість працівників зросте з І0 до І2.  

Рис. 12.5. Пропозиція та попит на пропозицію окремої фірми

Таким чином, кількість зайнятих буде обернено пропорційно рівню середньої заробітної плати.

Пропозиція робочої сили

      Рис. 12.6. Пропозиція робочої сили   W – зарплата за 1 год.  

 

1) Зростання зарплати з W1 до W2 приводить до збільшення кількості зайнятого робочого часу з h1 до h2 . Ефект заміщення перевищує ефект доходу.

2) Зростання заробітної плати з W2 до W3 не буде відображено на тривалості робочої доби.

У цьому випадку ефект заміщення буде дорівнювати ефекту доходу.

3) Збільшення заробітної плати з W3 до W4 веде до скорочення робочого часу з h2 до h3

З підвищенням зарплатні росте ціна відпочинку.

 

Пропозиція робочого сили визначається:

q рівнем народжуваності;

q темпами зростання чисельності працездатного населення;

q податковою системою;

q діяльністю профспілок.

 

Попит на робочу силу визначається:

q станом економічної кон’юнктури;

q фазою економічного циклу;

q технічною оснащеністю виробництва.

Якщо на ринку праці роботодавці конкурують між собою за працівників, а працівники конкурують за робочі місця, рівноважний рівень заробітної плати буде дорівнювати граничному доходу від даного фактора.

Принцип ринку праці відзначає, що грошова винагорода кожного працівника повинна дорівнювати його внеску в процес виробництва.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)