АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Монопольна влада

Читайте также:
 1. Антимонопольна політика
 2. Антимонопольная политика и основные ее виды.
 3. Виникнення та суть монополізму. Форми монополій. Монополія та монопольна влада
 4. Влада в демократичній державі.
 5. Влада і управління. Державна влада
 6. Глава 4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА
 7. Громадські рухи й організації. Політичні партії і влада
 8. ДЕРЖАВА І ВЛАДА
 9. Державне управління та виконавча влада.
 10. КАК СОВЛАДАТЬ С ГОРЕМ
 11. Концепция ренты: абсолютная рента, дифференциальная рента, монопольная рента

 

Монополіст регулює ціну так, щоб споживачі придбали весь обсяг товару, який він пропонує, визначаючого при цьому не тільки обсяг його пропозиції, але і його ціну. Таким чином монополіст отримує монопольну владу.

Монопольна влада має такі особливості:

q збільшення попиту не обов’язково веде до збільшення кількості товару, що пропонується. Замість цього монопольна фірма відповідає на збільшення попиту збільшенням ціни;

q зміна цінової еластичності попиту, що пов’язано з кожною даною ціною, приводить до утворення нової кривої граничного доходу;

q монопольна фірма не реагує на ціну як на задану зовні, а сама її визначає.

Показники монопольної влади:

Індекс, який розглядає високий прибуток як ознаку монополії є індекс Лернера.

 

Спосіб виміру монопольної влади –це визначення величини на яку ціна, що максимізує прибуток, перевищує граничні витрати.

 

IL= (Pm – MC) = 1 /Ed
Pm

 

де ІL – лернеровський індекс монопольної влади;

МС – граничні витрати;

Рm – монопольна ціна;

Еd – еластичність попиту на продукцію фірми.

В умовах досконалої конкуренції МС=Р. При цьому ІL=0. Якщо ІL є позитивною величиною (ІL>0) то фірма має монопольну владу. Чим вище ІL тим більше монопольна влада.

Для характеристики монопольної влади використовується показник, визначаючий ступінь концентрації ринку.

 

Це індекс Герфіндаля –який вимірює концентрацію ринку оцінюючи ринкову частку продажу фірми у відсотках сумуючи ці частки, піднесені до квадрату.

 

де ІН - індекс Герфіндаля;

S1 – питома вага випуску великої фірми;

S2 - питома вага наступної по величині фірми;

Sn - питома вага найменшої фірми

 

Для чистої монополії (в галузі діє одна фірма) S1 =100%, то ІН =10 000.

Якщо у галузі діє 100 однакових фірм, то S1 =1%, а ІН = S12 *100 =100.

Галузь вважається за галузь високої концентрації, якщо ІН=1800 і більше.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)