АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вибір обсягів виробництва у короткостроковому періоді

Читайте также:
 1. Алгоритм вибіркового методу
 2. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 3. В довготерміновому періоді
 4. Вибір варіанту машин і устаткування
 5. ВИБІР ВИДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 6. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 7. Вибір і опис будівельних конструкцій, будівель і споруджень.
 8. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 9. Вибір методів навчання
 10. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва
 11. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді

 

Q Ціна/TR MR при Р VC FC TC EP1 EP2 EP3 MC
-100 -100 -100 -100 -
-59 -109 -119
-8 -108 -128
-97 -127
-76 -116
-65 -115
-64 -124
-73 -143
-102 -182
-151 -241
-220 -320

 

1. Випадок максимізації прибутку.

а) При ціні 131 грн. Фірма повинна виробляти 9 одиниць продукції де вона отримує максимальний прибуток 299 (TR-ТС = 1179-880)

б) При використанні правила MR = МС фірма також при виробництві 9 одиниць продукції має максимальний прибуток MR = МС, або 131 = 130.

2. Випадок мінімізації збитків.

а) Зниження ціни до 81 грн. приведе до того, що при кожному рівні обсягу виробництва фірма має негативний економічний результат. Найменшими ці збитки будуть при виробництві 6 одиниць продукції (-64) (TR-ТС = 486-550 =-64). У цій ситуації фірма може продовжувати свою діяльність тільки при виробництві вищезгаданих 6 одиниць продукції так як за рахунок валового доходу вона може покрити змінні витрати і частково постійні витрати ( ТR – VС = 486-450 = 36).

б) Порівняння граничного доходу і граничних витрат (MR = МС, 81=80) згідно з даними таблиці 9.2., визначає, що при ціні 81 грн. Фірма виробляє (-6) одиниць продукції, цей обсяг дозволяє фірмі ще працювати.

3. Випадок закриття фірми.

Зниження ціни до 71 грн. робить виробництво взагалі недоцільним. Фірма своїм доходом не в змозі покрити змінні витрати.

 

   
   

Рис. 9.3. Варіанти максимізації прибутку мінімізації збитків і закриття фірми

 
 

 

    Якщо лінія граничного доходу перетинає криву середніх витрат, то фірма вирішує проблему максимізації прибутку. У точці де перетинається MR та МС фірма має максимальний розмір прибутку (Р, К, О, F)
  Рис.9.4. Положення фірми в умовах короткострокового періоду  

 

Якщо лінія граничного доходу переходить нижче ніж крива середніх витрат, але перетинає криву середніх змінних витрат, то, обираючи певний обсяг виробництва, фірма вирішує проблему мінімізації збитків. При цьому також використовується правило MR = МС. У цьому випадку фірма за рахунок доходу може покрити при обсязі виробництва Q2 змінні витрати. Фірма може далі існувати.

Якщо лінія граничного доходу не перетинає криву середніх змінних витрат, то для фірми доцільним було б припинити свою діяльність.

На основі цього можна зробити висновок:

Використання як першого так і другого підходу приводить до однакових висновків.

Таблиця 9.3.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)