АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ринок праці в умовах досконало конкурентного ринку

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 3. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 4. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 5. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 6. Аудит у сфері оплати праці
 7. Б) яка буде ситуація на ринку морозива, якщо держава встановить ціну
 8. Безпека праці при обслуговуванні автоклава
 9. Безпека праці при обслуговуванні брагоректифікаційних установок
 10. Безпека праці при обслуговуванні дифузійних апаратів
 11. Безтарифна система оплати праці
 12. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне

Основні риси чисто конкурентного ринку праці:

Крива пропозиції індивідом своєї праці подається таким чином: величина доходу від підвищення ставки зарплати залежить від відносної сили ефекту доходу і ефекту зміщення. Загально визнано, що у випадку дуже низької зарплати має перевагу ефект зміщення, і тому кількість праці, запропонованої індивідом при підвищенні зарплати, зростає. Проте у міру збільшення зарплати підсилюється вплив ефекту доходу. Після того, як люди забезпечили собі певний рівень матеріального благополуччя, вони починають витрачати менше часу на роботу. Якщо стане діяти ця модель, крива пропозиції індивідом своєї праці буде мати вигнуту форму. У цілому для ринку конкретного виду праці з урахуванням часу характерна також постійно зростаюча крива пропозиції праці.

Ринок буде прагнути до такої рівноваги в розмірах заробітної плати, при якій сукупний попит дорівнює викликаній конкуренцією пропозиції цього виду праці.

Чисто конкурентний ринок праці характеризується такими рисами:

q велика кількість фірм, які конкурують між собою при наймі конкретного виду праці;

q численні кваліфіковані працівники, які мають однакову кваліфікацію, не будучи залежними один від одного, пропонують даний вид послуг праці;

q ні фірми, ні працівники не здійснюють контролю над ринковою ставкою заробітної плати.

На такому ринку праці взаємодіють ринковий попит та ринкова пропозиція, які призводять до установлення ринкової рівноваги, формування рівноважної ставки заробітної плати. Рівноважна ставка зарплати та рівноважний рівень зайнятості даного виду праці визначаються на перетині кривих попиту й пропозиції на працю. Фірма, яка наймає працю на конкурентному ринку не може вплинути на ставку заробітної плати. Для кожної окремої фірми вигідно наймати працівників до точки, в якій поточна ставка зарплати дорівнює граничному продукту в грошовому виразі. Це відображення правила MRP=MRC.

 

 
 

 

 

 

 

 
Рис. 12.3. Ринок праці галузі  

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)