АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 2. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 3. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
 4. Аналіз беззбитковості підприємства
 5. Аналіз валового прибутку підприємства
 6. Аналіз виробничого левериджу
 7. Аналіз деяких типових конфліктів у військових колективах
 8. Аналіз етапів інноваційного циклу
 9. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 10. Аналіз ефектів.
 11. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів
 12. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

Кадровий потенціал суб’єктів господарської діяльності формується за рахунок трудових ресурсів, які пропонує ринок праці.

Трудовими ресурсами вважають ту частину населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навиками праці у відповідній галузі, тому аналіз забезпеченості підприємства цими ресурсами та ефективність їх використання є вихідним етапом для оцінки і прийняття рішень щодо кількісних та якісних характеристик кадрового потенціалу підприємства.

В економічній літературі часто вживається термін «персонал». Саме цьому терміну як більш узагальненому, універсальному надається перевага.

Персонал — сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку і мають досвід практичної діяльності.

Мета аналізу кадрового потенціалу підприємстваполягає в якісній оцінці трудових ресурсів, ефективності їх використання та виявлення внутрішньовиробничих резервів підвищення продуктивності праці, виправданого зниження матеріаломісткості продукції та соціального захисту працівників.

Для реалізації мети аналізу кадрового потенціалу підприємства необхідно вирішити такі основні завдання:

- вивчення й оцінка забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів робочою силою в цілому, а також за категоріями і професіями;

- оцінка ефективності використання робочих кадрів за рівнем продуктивності праці та трудомісткості продукції;

- дослідження організації праці на підприємстві;

- оцінка динаміки і структури витрат на оплату праці та обґрунтування рівня витрат на оплату праці працюючих;

- виявлення резервів покращення використання кадрового потенціалу підприємства з огляду на виробничо-фінансові результати.

Загальна модель комплексного економічного аналізу кадрового потенціалу підприємства подана на рисунку 11.1.

Джерела інформації для аналізу:

Ø бізнес-план економічного і соціального розвитку підприємства;

Ø фінансова звітність (Баланс (Звіт про фінансовий стан) – форма №1, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма №2 та ін.);

Ø статистична звітність з праці (форми 1-ПВ, 3-ПВ та інші);

Ø аналітичні і синтетичні дані за рахунком № 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;Ø первинні документи (табелі обліку робочого часу, наряди, розрахунково-платіжні відомості);

Ø дані розроблювальних і групувальних таблиць та відділу кад­рів (штатний розпис).

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників за категоріями та професіями з запланованою потребою.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)