АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порядок і умови надання щорічних відпусток

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. I. Порядок медицинского отбора и направления на санаторно-курортное лечение взрослых больных (кроме больных туберкулезом)
 3. III Общий порядок перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза
 4. V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
 5. А Порядок работы на станции при тахеометрической съемке. Вычислительная и графическая обработка результатов съемки.
 6. Административный порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности.
 7. Акционерное общество как юридическое лицо: порядок образования, правовое положение
 8. Аудит учета производственных запасов. Порядок проведения инвентаризации материальных ценностей
 9. Аукционный порядок распределения земельных участков.
 10. Блоки, изменяющие порядок прохождения блоков сообщениями
 11. Борьба развивающихся стран за новый международный экономический порядок
 12. Брак: понятие, порядок и условия заключения и прекращения.

Щорічні відпустки повної тривалості у перший рік надаються працівникам після закінчення шести місяців неперервної роботи на підприємстві. У разі надання відпусток до закінчення шести­місячного терміну їхня тривалість визначається пропорційно до від­працьованого часу.

Конкретний період надання щорічних відпусток узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату по­чатку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого гра­фіком терміну.

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана пра­цівникові до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за якого надається відпустка.

Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перене­сена на інший період у разі порушення власником терміну пи­сьмового повідомлення працівника про час надання відпустки, а та­кож у разі несвоєчасної виплати власником заробітної плати пра­цівникові за час щорічної відпустки.

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль, а також ненадання їх протягом робо­чого року особам віком до 18 років і працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими й тяжкими умовами.

 

Контрольні запитання

 

1. Що таке суспільна організація праці?

2. Розкрийте зміст наукових основ організації праці.

3. Що включають в себе основні принципи та основні напрями організації праці?

4. Викладіть суть розподілу праці.

5. Що таке робоче місце?

6. Яким чином класифікують робочі місця?

7. Що таке трудовий процес і які його елементи?

8. Що розуміють під умовами праці?

9. Опишіть суть факторів, що визначають умови праці.

10. Охарактеризуйте поняття „робочий час”.

11. Загальна класифікація елементів затрат змінного робочого часу.

12. Розкрийте зміст основних методів вивчення робочого часу.

13. Що таке нормування праці і для чого його використовують?

14. Назвіть основні положення нормування праці.

15. Дайте визначення норми праці та її видів.

16. Що таке норма виробітку, норма часу?

17. Для чого використовуються нормативи нормування праці?

18. Як поділяють нормативи з праці?

19. Яким чином здійснюється законодавче регулювання робочого часу і часу відпочинку?
ТЕМА 8. ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

 

Сутність і значення продуктивності праці.

Фактори і резерви росту продуктивності праці.

Показники і методи вимірювання продуктивності праці.

Поняття ефективності праці.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)