АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Робочий час, його склад і структура. Методи вивчення змісту праці та затрат робочого часу

Читайте также:
 1. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 2. I. Методические основы
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. II. Вивчення нового матеріалу.
 11. II. Вивчення нового матеріалу.
 12. II. Вивчення нового матеріалу.

 

Весь робочий час працівників поділяється на час здійснення виробничого процесу (роботи) (Тр) і час перерв (Тп) (рис.7.2).

Час роботиперіод, протягом якого працівник здійснює тру­дову діяльність. Час перервце час, протягом якого трудовий процес не здійснюється незалежно від причин і виконавець ніяких трудових дій не виконує.

Час роботи поділяють на час виконання виробничого завданняі час занятості іншими видами робіт.

Виходячи зі змісту праці робочий час поділяють на підготовчо-завершальний час (Тпз), час оперативної роботи (Топ) і час обслу­говування робочого місця (Тобс).

Підготовчо-завершальний часце час, який витрачається на підготовку до виконання заданої роботи і дії, пов’язані з її завер­шенням (отримання інструментів, технологічної та планово-облі­кової документації, інструктаж про проведення робіт, здавання інструменту й документації, для ІТР і службовців час на отри­мання завдання, звіт про виконання робіт, приймання і здавання зміни тощо).

Час оперативної роботи охоплює час основної роботи (То) і час допоміжної роботи (Тдоп). Час основної роботи це час, протягом якого працівник видозмінює форми і якість предмета праці. За характером праці час основної роботи можна поді­лити на:

час ручної роботи — час на виконання технологічних опера­цій з оброблення предмета праці без використання машин та об­ладнання);

час машинно-ручної роботи. Працівник здійснює технологічні операції з використанням машин або пересування предмета праці за допомогою спеціальних механізмів;

час спостереження за роботою обладнання.

Час допоміжної роботице час на забезпечення виконання основної роботи.

Час обслуговування робочого місцяце час, протягом якого здійснюються роботи з нагляду за обладнанням і підтриманням робочого місця в нормальному стані. Він поділяється на час тех­нічного обслуговування робочого місця тех) і час організаційного обслуговування робочого місця орг).

Час технічного обслуговування робочого місця — це час на до­гляд за робочим місцем, пов’язаний із виконанням конкретних операцій.

Час організаційного обслуговування робочого місця — це час на підготування робочого місця до виконання всього обсягу робіт протягом зміни.Перерви поділяють на регламентовані й нерегламентовані. Час регламентованих перерв (Тпр) є об’єктивно необхідним і заздале­гідь передбаченим. До нього належать:

Час перерв з організаційно-технологічних причин пот) це пе­рерви в роботі, передбачені технологією виробництва певного ви­ду продукції.

Час перерв на відпочинок, особисті потреби воп). Цей час пе­редбачено законодавством для запобігання втомі, підтримки нор­мальної працездатності та особистої гігієни.

До нерегламентованих перерв відносять час перерв, які вини­кають унаслідок порушення встановленої технології та організації виробництва (Тпнот), наприклад, перебоями в постачанні, несправ­ністю обладнання. Крім того, до нерегламентованих перерв відно­сять і час перерв, зумовлених порушеннями трудової дисципліни (Тптд), запізнення на роботу, передчасне залишення робочого міс­ця, прогули тощо.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)