АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сутність нормування праці

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Сутність і види соціальних змін.
 3. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 4. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 5. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 6. Аудит у сфері оплати праці
 7. Безпека праці при обслуговуванні автоклава
 8. Безпека праці при обслуговуванні брагоректифікаційних установок
 9. Безпека праці при обслуговуванні дифузійних апаратів
 10. Безтарифна система оплати праці
 11. В чому полягає соціальна сутність браку – 15 б.
 12. В) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч-

 

В умовах переходу економіки України до ринкових відносин об'єктивно зростає роль нормування праці як однієї з суттєвих ланок економічного механізму, що визначає ефективність діяльно­сті підприємства. Як свідчить досвід, ефективність використання праці тісно пов'язана з загальними економічними результатами діяльності підприємства, тому надзвичайно актуальним є прове­дення систематичної роботи зі зниження питомих витрат праці, а тому значно зростає роль і значення нормування праці на підпри­ємстві. Використання прогресивних норм праці в сучасних умо­вах господарювання стає однією з найважливіших умов еконо­мічного добробуту підприємства і конкурентноздатності його про­дукції.

Нормування праці на підприємстві —система засобів і методів установлення міри праці, необхідної для об’єктивної оцінки його ефективності й відповідного рівня його оплати.

До засобів норму­вання праці відносять централізовано розроблені нормативні матеріали, засоби вимірювання та аналізу трудових процесів, комп’ю­терну техніку. Що стосується методів нормування, то вони, влас­не, є технологіями встановлення й застосування норм праці.

Метою нормування праці на підприємстві є забезпечення ефек­тивного використання його матеріальних і трудових ресурсів, конкурентноздатності продукції на основі цілеспрямованих заходів щодо зниження трудових витрат у результаті впровадження досяг­нень науки і передового досвіду.

Нормування праці на підприємстві покликано вирішувати такі завдання:

— забезпечувати науково обґрунтовану базу для внутрішнього виробничого планування та організації праці;

— сприяти виявленню й використанню резервів росту продуктив­ності праці та зниження собівартості продукції;

— стимулювати підвищення кваліфікації працівників на основі наукового узагальнення і масового розповсюдження передового виробничого досвіду;

— сприяти вдосконаленню оплати праці, встановленню пов­нішої відповідності між мірою праці та мірою винагороди за працю.

Основні положення нормування праці можна звести до наступного:

1) Обсяг виробництва продукції багато в чому залежить від якості норм, наукового обґрунтування технологічних нормативів, покладених в їх основу.

2) Значний вплив на тривалість виконання роботи здійснює ор­ганізація виробництва, тому форма організації виробництва по­винна бути такою, щоби тривалість операційного, технологічного і виробничого циклів була найменшою за конкретних умов.3) Рівень кваліфікації та виробничого досвіду, рівень загальної та професійної освіти здійснюють значний вплив на успішність трудової діяльності, тому наукове вивчення, узагальнення і масове розповсюдження передового виробничого досвіду є засобами під­вищення ефективності праці, що повинні максимально використо­вуватись у практиці нормування на підприємствах.

4) Режими праці й відпочинку можуть бути науково обґрунтованими тільки на основі психофізіологічного аналізу, а для забез­печення змістовності й привабливості праці потрібен і соціальний аналіз трудових процесів.

Що повніше ці моменти враховано в розробленні норм, то ви­щим буде рівень їх наукового обґрунтування.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)