АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення фонду заробітної плати на підприємстві

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 3. Аудит у сфері оплати праці
 4. б) сумму страховых взносов Саида по каждому фонду.
 5. Безтарифна система оплати праці
 6. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 7. Визначення абразивності порід
 8. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 9. Визначення ваги бурового снаряду.
 10. Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості
 11. Визначення виробничого циклу складного процесу
 12. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАДИ

 

Фонд заробітної плати працівників містить пряму (тарифну) заробітну плату і всі доплати до неї. Пряма заробітна плата скла­дається з сум відрядних розцінок, виплачуваних працівникам-відрядникам, і заробітної плати працівників-погодинників, обрахова­ної за тарифними ставками. У плануванні визначають фонд годин­ної заробітної плати, фонд денної заробітної плати, фонд річної (квартальної, місячної) заробітної плати.

Розмір фонду годинної заробітної плати визначається так. Спо­чатку розраховують фонд заробітної плати працівників-відряд­ників (ФЗПвід) за формулою:

,

де Розці — штучна відрядна розцінка на одиницю обсягу виробничої програми;

ОПі — обсяг продукції і-го виду.

Цей фонд можна обчислити за трудомісткістю продукції:

,

де Hti— норматив затрат праці на одиницю і-ї продукції;

Vqi — обсяг виробництва і-го виду продукції;

Tci — тарифна ставка і-го виду робіт.

Плановий фонд робочого часу працівників-погодинниківвизна­чають за формулою:

,

де Тспочі — годинна тарифна ставка працівників-погодинників і-го розряду;

Чпі — чисельність працівників-погодинників і-го розряду;

Фплі — плановий фонд робочого часу і-го розряду.

Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців(ФЗПКСС) визначається згідно з посадовими окладами множенням місячного окладу кожної групи працівників на кількість місяців у році та на кількість працівників у групі.

,

де Чі — чисельність керівників, спеціалістів і службовців, які мають однаковий посадовий оклад, осіб;

Окі — місячний оклад, грн.

У фонд оплати праці зараховують також стимуляційні виплати — премії, їх розмір за відрядно-преміальною та почасово-преміаль­ною системами оплати праці (Зпр) визначається відповідно до дію­чих преміальних систем на підприємстві. Для цього використову­ються формули:

, ,

де Ппр — процент премії до відрядної заробітної плати або тарифної ставки.

Відсоток премії за виконання і перевиконання науково обґрунтованих норм встановлюється в такій залежності:

,

де Ппер — процент перевиконання норм;

Ппр — процент премії за кожний процент перевиконання норм;

Унон — питома вага науково обґрунтованих норм за трудомісткі­стю;

У — питома вага працівників, які будуть премійовані за вико­нання й перевиконання науково обґрунтованих норм у загальній чисельності працівників-відрядників.Складовою частиною фонду оплати праці є компенсаційні ви­плати, пов'язані з режимом праці та умовами праці, а саме:

а) надбавки до заробітної плати за неперервний стаж роботи (ФЗПнс), обчислюються за формулою:

,

де Чі — чисельність працівників відповідного стажу роботи, осіб;

Тзпі — пряма (тарифна) заробітна плата відповідного праців­ника, грн.;

Кі — величина надбавки за стаж роботи, %;

б) доплати за умови праці (Фдуп):

,

де Чі — чисельність працівників, які працюють у тяжких і шкід­ливих умовах, а також в особливо тяжких і шкідливих умовах, осіб;

Тзпі — пряма (тарифна) заробітна плата відповідного праців­ника, грн.;

Кі — величина надбавки за відхилення від нормальних умов праці, %.

в) доплати за роботу в нічний час:

,

де Чі — чисельність працівників, які працюють відповідно в нічній зміні, осіб;

Тсті — тарифна ставка працівників і-ої групи, грн.;

Тнві — фонд нічного часу, годин;

Кнві — процент доплат до тарифної ставки за кожну годину ніч­ної зміни, %;

г) оплата за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні (Фовд):

,

де Чі — чисельність працівників, які працюватимуть у святкові дні, осіб;

Тсті — тарифна ставка працівників і-ої групи працівників, грн.;

Тзм — тривалість зміни, годин;

Ді — кількість святкових днів за рік для відповідної групи пра­цівників;

Квн — коефіцієнт доплат.

До складу фонду оплати праці зараховуються також грошові суми за невідпрацьований час відповідно до чинного законодавства:

а) оплата щорічних і додаткових відпусток (Фчв):

,

де СЗПпл — середня заробітна плата працівників, грн.;

Отпл — середня планова тривалість відпустки, днів;

б) доплати матерям за час перерв у роботі на кормління грудних дітей і доплати підліткам за скорочений робочий день.

Доплати матерям (Допм) визначаються за формулою:

‡агрузка...

,

де П — процент перерв одного працівника до реального фонду ро­бочого часу одного працівника;

ФЗПгод — фонд годинної заробітної плати.

Величина доплат підліткам (Доппід):

,

де Тсгод — середня тарифна ставка підлітків, грн.;

Фп — кількість пільгових годин у плановому періоді;

в) доплати незвільненим бригадирам за керівництво бригадою (Збр):

,

де Тбр — заробітна плата бригадира за тарифом у плановому періоді;

Чбр — кількість бригадирів;

Дбр — розмір доплати бригадирові за керівництво бригадою у відсотках до тарифної ставки.

Середня заробітна плата визначається на основі розрахованої чисельності певних категорій працівників і фондів їхньої оплати. Для керівників, спеціалістів і службовців визначається середньоріч­на заробітна плата, а для працівників — середньорічна, середньо­денна і середньогодинна:

або ,

де ФЗПр — фонд заробітної плати, грн.;

Фпл — розрахункова кількість людино-годин, людино-днів роботи;

Чсп — середньоспискова чисельність працівників у розрахунко­вому періоді.

В умовах стабільного виробництва плановий фонд заробітної плати може обчислюватися виходячи з прямої заробітної плати, розрахованої за розцінками і посадовими окладами, скоректованої на очікуваний відсоток інфляції та на коефіцієнт додаткової заро­бітної плати. Останній показує, у скільки разів повний річний фонд оплати праці перевищує фонд прямої заробітної плати.

У випадках, коли змінюються обсяги виробництва і продуктив­ність праці на підприємстві, плановий фонд оплати праці може розраховуватися виходячи зі звітного фонду, скоректованого на показники зміни чисельності й середньої заробітної плати або змі­ни обсягів виробництва, продуктивності праці й середньої заробіт­ної плати, за однією з формул:

або ,

де Фпл — плановий фонд заробітної плати, грн.;

Фбаз — фонд заробітної плати звітного періоду, грн.;

Іч. — індекс зміни чисельності працівників;

Іс.з.п — індекс зміни середньої заробітної плати (в умовах інфля­ції — з урахуванням очікуваного інфляційного індексу);

Іов — індекс обсягу виробництва;

Іп — індекс продуктивності праці за планом.

Одним із найбільш поширених укрупнених методів планування фонду заробітної плати є нормативний метод, який дозволяє за базовими показниками, а на нових підприємствах — розрахунковим способом визначити норматив заробітної плати на одиницю або на 1 тис. грн. продукції. За розрахунку за базовими вихідними дани­ми фактичні витрати заробітної плати коректуються на планове відношення індексу зростання середньої заробітної плати до індексу продуктивності праці: .

В умовах інфляції норматив заробітної плати доцільніше вира­жати не в грошовому виразі, а у відсотках до вартості товарної продукції. Розраховують цей норматив таким чином: питому вагу заробітної плати у товарній продукції базового року множать на відношення індексу зростання заробітної плати до індексу продук­тивності праці, тобто за наведеною вище формулою з тією різницею, що Нбаз виражається у відсотках.

Контрольні запитання

 

1. Якими показниками вимірюється кількісна характеристика кадрів?

2. Охарактеризуйте елементи структури персоналу підприємства.

3. Назвіть основні показники, що характеризують рух робочої сили на підприємстві.

4. Якими способами здійснюють розрахунок потреби підприємства в робочій силі?

5. Яким чином та на основі яких факторів здійснюється планування продуктивності праці на підприємстві?

6. Що таке фонд заробітної плати і як визначають його розмір?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.021 сек.)