АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Абезпечення громадського порядку і громадської безпеки.
 3. Аксіома потенційної небезпеки.
 4. Аналіз беззбитковості підприємства
 5. Аналіз валового прибутку підприємства
 6. Аналіз небезпеки, що виникає при стіканні струму в землю. Захисне заземлення
 7. Аналіз платоспроможності підприємства
 8. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 9. Аналіз структури капіталу підприємства
 10. Аналітична ідентифікація фінансових ризиків підприємства
 11. Біологічні небезпеки
 12. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax

Беззбитковість — такий стан, коли бізнес не приносить ні прибутку, ні збитків, виручка покриває тільки витрати. Беззбитковий обсяг продажів можна виразити і в кількості одиниць продукції, яку необхідно продати, щоб покрити витрати, після чого кожна додаткова одиниця проданої продукції приноситиме прибуток підприємству.

Різниця між фактичною кількістю реалізованої продукції і беззбитковим обсягом продажів продукції — це зона безпеки (зона прибутку), і чим більша вона, тим міцніший стан підприємства.

Беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки підприємства — основоположні показники при розробці бізнес-планів, обґрунтуванні управлінських рішень, оцінці діяльності підприємств, визначати і аналізувати які повинні уміти кожен бухгалтер, економіст, менеджер.

Для визначення їх рівня можна використовувати аналітичний і графічний способи.

Приклад

Виробнича потужність підприємства 1000 од.

Ціна виробу (р) 20 тис. грн.

Виручка (нетто) (В) 20 000 тис. грн.

Постійні витрати (А) 4000 тис. грн.

Змінні витрати на одиницю продукції (Ь) 12 тис. грн.

Змінні витрати на весь випуск продукції (Зпер) 12 000 тис. грн.

Прибуток від реалізації продукції (П) 4000 тис. грн.

Маржа покриття (МП = У — 3 ) 8000 тис. грн.

Частка маржі покриття (Дмп) 0,4

Ставка маржі покриття (Смп) 8 тис. грн.

Для визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства побудуємо графік (рис. 1). По горизонталі показується обсяг реалізації продукції у відсотках від виробничої потужності підприємства, або в натуральних одиницях (якщо випускається один вид продукції), або в грошовій оцінці (якщо графік будується для декількох видів продукції), по вертикалі — собівартість проданої продукції і прибуток, які разом складають виручку від реалізації.

 

Рис. 1.Залежність між прибутком, обсягом реалізації продукції і її собівартістю

 

По графіку можна встановити, при якому обсязі реалізації продукції підприємство отримає прибуток, а при якому його не буде. Можна визначити також точку, в якій витрати будуть дорівнювати виручці від реалізації продукції. Вона отримала назву точки беззбиткового обсягу реалізації продукції, або порогу рентабельності, або точки окупності витрат, нижче за якої виробництво буде збитковим.У нашому прикладі критична точка розташована на рівні 50% можливого обсягу реалізації продукції. Якщо пакет замовлень на вироби підприємства більше 50% від його виробничої потужності, то буде прибуток. При пакеті замовлень 75% від можливого обсягу виробництва прибуток складе половину максимальної суми. Якщо ж пакет замовлень буде менше 50% від фактичної виробничої потужності, то підприємство буде збитковим і збанкрутує.

Якщо підприємство повністю використає свою виробничу потужність, випустить і реалізує 1000 виробів, то зона безпеки (запас фінансової міцності) складе 50%, при реалізації 700 виробів — 20% і т.д. Зона безпеки показує, на скільки відсотків фактичний обсяг продажів вище критичного, при якому рентабельність рівна нулю.

Отриману залежність можна представити по-іншому (рис.2).

 

Рис.2.Визначення точки беззбитковості

 

При обсязі реалізації, рівному нулю, підприємство отримує збиток у розмірі суми постійних витрат. При обсязі 1000 виробів прибуток складе 4 млн. грн. З'єднавши ці крапки між собою, отримаємо на лінії х точку критичного обсягу продажів.

В даному випадку точка окупності (поріг рентабельності) буде на відмітці 500 од., або 10 млн. грн. Отриманий той же результат, тільки простішим способом.

Аналітичний спосіб розрахунку беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства зручніший, ніж графічний, оскільки виключає необхідність креслити кожного разу графік, що є досить трудомістким. Можна вивести ряд формул і з їх допомогою розрахувати дані показники.

Для визначення беззбиткового обсягу продажів у вартісному виразі необхідно суму постійних витрат розділити на долю маржі покриття у виручці:

(млн.грн.)

Для одного виду продукції беззбитковий обсяг продажів можна визначити в натуральному виразі:

(од.)

Для розрахунку точки критичного обсягу реалізації у відсотках до максимального обсягу, який приймається за 100%, може бути використана формула

‡агрузка...

Нерідко ставиться завдання визначення обсягу реалізації продукції для отримання необхідної суми прибутку:

(од.)

Отримана величина в 1,5 рази більша, ніж беззбитковий обсяг продажів в натуральному вимірюванні (750 : 500). При цьому потрібно провести і реалізувати 500 од. продукції, щоб покрити постійні витрати підприємства, і 250 од. — для отримання 2000 тис. грн. прибутку.

При багатопродуктовому виробництві цей показник визначається у вартісному виразі:

(тис.грн.)

Для визначення зони безпеки аналітичним методом за вартісними показниками використовується наступна формула:

або 50%

Для одного виду продукції зону безпеки можна знайти за кількісними показниками:

або 50%

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)