АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз показників використання основних засобів підприємства

Читайте также:
 1. S-M-N-теорема, приклади її використання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 4. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 5. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
 6. Аналіз беззбитковості підприємства
 7. Аналіз валового прибутку підприємства
 8. Аналіз виробничого левериджу
 9. Аналіз деяких типових конфліктів у військових колективах
 10. Аналіз етапів інноваційного циклу
 11. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 12. Аналіз ефектів.

 

 

Основними показниками, які характеризують використання основних засобів підприємства є:

- індекс постійного активу(Iпа)характеризує частку необоротних активів у джерелах власних коштів:

-

Iпа= . (3.5)

 

Індекс постійного активу в умовах ЗАТ «Продмаш»:

на початок року I0па = 5608 / (5271 + 206 + 5634) = 0,505

на кінець року I1па= 5413 / (5059 + 229 + 7825) = 0,413

приріст коефіцієнта Iпа = I1па – I0па = 0,413 0,505 = - 0,09.

 

Власні кошти в умовах досліджуваного підприємства на початок року приблизно порівну покривають необоротні і оборотні активи, динаміка коефіцієнта є від’ємною, оскільки збільшилась вартість власних оборотних коштів.

- коефіцієнт реальної вартості майна( ) визначає, яку частку у вартості майна складають засоби виробництва:

 

= . (3.6)

 

Цей коефіцієнт визначає рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість операційної діяльності засобами виробництва.

 

Коефіцієнт реальної вартості майна в умовах ЗАТ «Продмаш»:

на початок року:

= (5354 + 687 + 6144 + 2060 + 434) / 18538 = 0,792

на кінець року:

= (5124 + 762 + 6394 + 2651 + 375) / 16771= 0,913

приріст коефіцієнта = - = 0,913 - 0,792 = 0,121

 

Таким чином, досліджуване підприємство має високий рівень виробничого потенціалу, який збільшився протягом аналізованого періоду.

- коефіцієнт зносу основних засобів ( ) характеризує ступень фізичного зносу основних засобів підприємства:

. (3.7)

Коефіцієнт зносу основних засобів по даних ЗАТ «Продмаш»:

на початок року: = 3014 / 8368 = 0,360

на кінець року: = 3254 / 8378 = 0,388

приріст коефіцієнта = - = 0,388 - 0,360 = 0,0,28

Збільшення коефіцієнту є об’єктивною тенденцію пов’язаною з використанням основних засобів у господарській діяльності та нарахуванням зносу; але саме значення показника, яке сягає майже 40 % свідчить про достатньо високий рівень фізичного зносу основних засобів ЗАТ «Продмаш» та необхідність реалізації заходів щодо їх модернізації та оновлення.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)