АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А) Завдання і джерела ревізій основних засобів

Читайте также:
 1. III. Домашнє завдання
 2. Internet-джерела
 3. IV. Домашнє завдання
 4. J Додаткові завдання
 5. V. Домашнє завдання.
 6. XV. 9. Хімічні джерела електричної енергії
 7. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 8. Аналіз ефективності використання основних фондів
 9. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 10. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів
 11. Аналіз показників використання основних засобів підприємства

Лекція 6. Фінансово-господарський контроль і ревізія використання основних засобів та нематеріальних активів.

1. Ревізія і контроль збереження основних засобів.

2. Особливості інвентаризації основних засобів.

3. Контроль і ревізія руху та використання основних засобів.

4. Контроль і ревізія нарахування амортизаційних відрахувань і зносу основних засобів.

5. Контроль і ревізія ремонту основних засобів.

6. Контроль і ревізія операцій з нематеріальними активами.

 

Ревізія і контроль збереження основних засобів

а) Завдання і джерела ревізій основних засобів

Відповідно до практики, економічної теорії та законодавства України важливою складовою частиною основного капіталу підприємства є засоби виробництва. Власник чи держава завжди зацікавлені-у раціональному їх використанні. Адже вони становлять матеріальну основу виробництва і при раціональному поєднанні з робочою силою забезпечують ефективний кругооборот капіталу. Важливою складовою частиною засобів виробництва є основні засоби. За економічним змістом - це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у виробництві або постачанні товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше від одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Збереження основних засобів, забезпечення їх нормального стану та раціональне використання є основним завданням колективу підприємства. Звідси у програмі проведення комплексної ревізії основною є перевірка операцій, пов'язаних із основними засобами.

Виходячи з інтересів виробництва, важливими завданнями ревізії та фінансово-господарського контролю основних засобів є; перевірка дотримання умов, що забезпечують зберігання основних засобів та нематеріальних активів; перевірка законності та правильності операцій, пов'язаних із рухом основних засобів, нематеріальних активів та їх документальним оформленням; перевірка правильності віднесення активів до основних засобів; перевірка правильності і своєчасності нарахування та - включення у витрати виробництва амортизаційних витрат; перевірка правильності проведення переоцінки основних засобів; перевірка правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів; перевірка своєчасності освоєння виробничих потужностей, виконання показників ефективності використання обладнання; виявлення невикористовуваного обладнання, обстеження його стану, умов збереження; перевірка операцій, пов'язаних з орендою основних засобів.

При ревізії та фінансово-господарському контролі основних засобів перевіряють: забезпечення контролю за наявністю і збереженням основних засобів (правильність віднесення об'єктів до основних засобів, правильність класифікації основних засобів, правильність оцінки і переоцінки основних засобів, питання організації аналітичного обліку і матеріальної відповідальності за основні засоби, інвентаризація основних засобів, відповідність даних звітності синтетичному і аналітичному обліку); документальне оформлення і відображення в обліку операцій надходження і вибуття основних засобів (використання уніфікованих форм первинної облікової документації, відображення операцій надходження і вибуття основних засобів у реєстрах синтетичного обліку, питання оподатковування операцій при надходженні і вибутті основних засобів); нарахування і відображення в обліку амортизації основних засобів (правильність встановлення терміну корисного використання, правомірність і обґрунтованість використовуваних методів нарахування амортизації, правомірність застосування прискореної амортизації, правильність розрахунків амортизаційних відрахувань, правильність відображення амортизаційних відрахувань в обліку); відображення в обліку відновлення основних засобів - ремонту, модернізації і реконструкції.

Економічна інформаційна база, використовувана під час перевірки основних засобів, містить: основні нормативні документи, що регулюють питання організації бухгалтерського облік;/ й оподатковування основних засобів; наказ про облікову політику організації; первинні документи, які відображають операції по основних засобах (Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) (№03-1), Акт здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (ф. 03-2), Акт на списання основних засобів (.№ О 3-3); Акт на списання автотранспортних засобів (№ О 3- 4), Акт на установку, пуск, демонтаж будівельних механізмів (№ 03-5), Інвентарну картку обліку основних засобів (№ 03-6), Опис інвентарних карток з обліку основних засобів (№ 03-7), Картку обліку руху основних засобів (№ 03-8), Інвентарний список основних засобів (№ 03-9), Розрахунок зносу основних засобів (№ 03-14), Протоколи інвентаризаційних комісій, Інвентаризаційні описи та порівняльні відомості з інвентаризації); реєстри синтетичного й аналітичного обліку руху основних засобів, використовувані в організації (Облікові реєстри по рахунках 10, 11, 12, 13, 40, 41, 42, 46, Головну книгу); бухгалтерську звітність (Баланс (Форма № 1), Звіт про власний капітал (Форма № 4)).

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)